Home Articles ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΣΥΜΠΑΚΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD)

Visitors

1072075
TodayToday52
MonthMonth921
TotalTotal1072075

Τελευταία Ενημέρωση
Friday, 07 December 2018 14:02

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΣΥΜΠΑΚΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD) PDF Print E-mail
Tuesday, 02 February 2010 09:37
NO TRANSLATION AVAILABLE

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αστική Εταιρεία δια την Μελέτην
και Προάσπισιν του Ελληνισμού
Παλαιολόγου 9, 412 23 Λάρισα
Τηλ./Τοτ: 2410288213
Εκπρόσωπος:
Κ.Μ. Μαρκάτος, καθ. ΑΤΕΙ Λάρισας

Λάρισα 15/10/2003

  ΠΡΟΣ
εφημ. «Ελευθερία»
Λάρισαν

 

 

 

 

 

Θέμα: Παρουσίαση συμπάκτου δίσκου (CD)
«Τεχνολογία των Ελλήνων»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ελληνικός Λόγος, Αστική Εταιρεία δια την Μελέτην και Προάσπισιν του Ελληνισμού» - την οποίαν εκπροσωπεί ο καθηγητής του ΤΕΙ Λαρίσης, Κοσμάς Μαρκάτος - ο σύμπακτος δίσκος υπό τον τίτλον «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» δι' υπολογιστήν.

«Η Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων», απετέλεσε τον συνοδευτικόν συμπαγή δίσκον τής υποβληθείσης εντυπωσιακής, ογκώδους και πλουσίας σε διαγράμματα και εικόνες (660 σελί-δες μιας όψεως) πτυχιακής εργασίας από τον τελειόφοιτον σπουδαστήν Δημήτριον Αθαν. Παπαγεωργίου - μιας εκ πλήθους αναλόγων πτυχιακών εργασιών, οι οποίες εξεπονήθησαν από τους σπουδαστές και υπό την επίβλεψη του καθηγητού, κατά την μακρόχρονον θητείαν του ως καθηγητού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην αποκάλυψη και γνώση της τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων - παράλληλη με άλλες προσπάθειες, όπως η συγγραφική δραστηριότης των τελευταίων τριάκοντα ετών και η προβολή τής τεχνολογίας αυτής από δια-φόρους φορείς σε ολόκληρον την Ελλάδα - με σκοπό την εύκολον και ταχείαν εξοικείωσή της με τους Νεοέλληνες:

Η μεγάλη σημασία της εφαρμογής έγκειται στο γεγονός ότι σχεδόν ολόκληρος η τεχνολογία των Ελλήνων, από το άγνωστον παρελθόν (Μυθολογία, Προϊστορία, χιλιάδας ετών π.Χ.) μέχρι το έτος 1453 μ.Χ, έχει συγκεντρωθεί σ' ένα σύμπακτον δίσκον, όπου ο ενδιαφερόμενος με απλούς χειρισμούς της βάσεως δεδομένων θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί ή και να μελετά την εξελικτικήν πορείαν σε όλες τις εκφάνσεις και εφαρμογές της.

Συγχρόνως, ο Νεοέλλην θα συνειδητοποιεί και θα εδραιώνει βαθμιαία ότι η αναπτυχθείσα τεχνική και τεχνολογία στο διάβα των χιλιάδων ετών κινείται εν αρμονία, συγχρόνως, εν παραλλήλω και κατ' ακολουθίαν προς την θεμελίωση, ανάπτυξη και εξέλιξη των Μαθηματικών και των θετικών επιστημών - των οποίων (κυρίως η τεχνολογία) αποτελεί το φυσικόν επακό-λουθον - αλλά και των άλλων μεγάλων συλλήψεων και επιτεύξεων του ανθρώπου, όπως η θεολογία, η οντολογία, η τέχνη, τα γράμματα και η φιλοσοφία:

Στους ερευνητές και σχολιαστές του δυτικού κόσμου, κυρίως, λόγω ελλιπούς κατανοήσε-ως των αρχαίων κειμένων (αν όχι λόγω σκοπιμότητος, όπως σε πολλά άλλα πράγματα), έχει εδραιωθεί η πεποίθηση (φθάσασα μέχρι και διατύπωση θέσεων) - και αυτές τις θέσεις αναμα-σούν γενικώς οι επιστήμονές μας πάνω από 150 έτη - ότι οι Αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζουν αδικαιολόγητα κενά ή επισημαίνουν μικρά μέχρι και ανύπαρκτον πρόοδον στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε αντιδιαστολή με την κοινήν αποδοχήν των άλλων (ανωτέρω) επιτεύξεών των. Πώς γίνεται όμως, αυτοί οι επιστημονικοί κύκλοι (ημιδαποί και αλλοδαποί) να λησμονούν ότι η επιστημονική ανάπτυξη, ζύμωση και εξέλιξη παράγουν κατά φυσικόν τρόπον την τεχνολογίαν ως αναγκαίον επακόλουθον (μερικώς δε και εν παραλλήλω);

Ελληνικός Λόγος (δια την εταιρείαν)

   Είναι πλέον καιρός να καταβληθεί πολυμερής προσπάθεια δια την αποκατά-σταση της αρμονίας και της ισορροπίας μεταξύ των παγκοσμίως αναγνωρισμέ-νων και αποδεκτών μεγίστων και ανεπαναλήπτων επιτεύξεων των Ελλήνων, (κοσμογονία, οντολογία, θεολογία, θρησκεία, τέχνες, γράμματα, φιλοσοφία, πολιτική, κλπ.) και της τεχνολογίας.
   Η αποκατάσταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την οργάνωση παγκο-σμίων συνεδρίων, όπως έγινε με το αντίστοιχο στην Σάμο, όπου αποκαταστάθηκε ο Αρίσταρχος ως πατήρ της Αστρονομίας.
   Τέτοια συνέδρια – σε πρώτη φάση - θα μπορούσαν να αναφέρονται (1) στον «Αστρολάβον των Αντικυθήρων, ως του πρώτου υπολογιστού στον κόσμο», (2) στο «κυλινδρικόν εκπέτασμα» ή κυλινδρική προβολή» με σκοπόν την αποκατά-σταση του Μαρίνου του Τυρίου, ως πατρός της Γεωδαισίας και (3) στον «Δίσκον της Φαιστού», με σκοπόν την αποκατάσταση του Ποσειδωνείου του Απαμιέως, ως πατρός της Τυπογραφίας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η έκδοση περιέχει 1841 εικόνες - περιγραφόμενες με γλαφυρότητα και απλότητα – οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ (Πλήθος εικόνων: 42)
♦ Αι πολύχρωμοι σημαίαι (2) ♦ Ο ακουστικός τηλέγραφος (1) ♦ Αι Ηράκλειαι Στήλαι (4) ♦ Οι οπτικοί αναμεταδόται (10) ♦ Ο υδραυλικός τηλέγραφος (4) Ÿ Ο οπτικός τηλέγραφος (6) ♦ Τυπογραφία [ο δίσκος της Φαιστού (14), τα κινητά στοιχεία του Ποσειδωνείου (1)].
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (πλήθος εικόνων: 37)
♦ Η κρυπτεία σκυτάλη (1) ♦ Το κωδικόν μοιρογνωμόνιον του Αινείου (1) ♦ Τα δίπτυχα κεκυρωμένα πινακίδια (10) ♦ Οι κρυπτογραφικοί κώδικες (15) ♦ Η ταχυγραφία (10).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (πλήθος εικόνων: 92)
♦ Ο Δίολκος και το ελλαδικόν οδικόν δίκτυον (7) ♦ Ο υδραγωγός της Σάμου (22) ♦ Η αποξήρανσις της λίμνης Πτεχών (4) ♦ Αι υδραυλικαί εγκαταστάσεις της Περαχώρας (15) ♦ Τα μεταλλεία του Λαυρείου (39) ♦ Οι κατακόμβαι της Μήλου (5).
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 55)
♦ Ο ναός της Αρτέμιδος εν Εφέσω (10) ♦ Το Μαυσωλείον της Αλικαρνασού (13) ♦ Ο Φάρος της Αλεξανδρείας (12) ♦ Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος (8) ♦ Το θέα-τρον της Επιδαύρου (12).
ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 93)
♦ Αστρονομικά όργανα απλής μορφής (4) ♦ Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων (36) ♦ Η διόπτρα του Ήρωνος και το οδόμετρον (13) ♦ Το κυλινδρικόν εκπέτασμα, ή(η κυ-λινδρική προβολή χάρτου) (4) ♦ Ο γεωδαιτικός τριγωνισμός (36).
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 48
♦ Η τριήρης (39) ♦ Η Συρακουσία (4) ♦ Τα γιγαντιαία πολεμικά πλοία των Επιγόνων (5).
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (πλήθος εικόνων: 60)
♦ Η πετομηχανή του Αρχύτα (5) ♦ Ο ατέρμων κοχλίας (17) ♦ Πνευματικά και αυτό-ματα του Ήρωνος (36) ♦ Τα αυτόματα του βυζαντινού θρόνου (2).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ (πλήθος εικόνων: 26)
♦ Το άγαλμα του Ολυμπίου Διός (9) ♦ Ο Κολοσσός της Ρόδου (17).
ΜΟΥΣΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 18)
♦ Ο οστέινος δίαυλος του Δισπηλίου (3) ♦ Ο Δίαυλος της Πύδνας (6) ♦ Η ύδραυλος του Δίου (9).
ΠΟΛΕΜΟΣ (πλήθος εικόνων: 25)
♦ Η πολιορκία της Ρόδου (15) ♦ Το ατμοτηλεβόλον του Αρχιμήδους (10).


ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
Βιοτεχνία ►Εμπόριον (7), Εξοπλισμός (15), Κεραμική (31), Πιεστήρια (14), Υφαντική (10).
Θάλασσα ► Ναυπηγήσεις (10), Πρωτοπόροι (29), Σκάφη (40).
Κτίσματα ► Ανάκτορα (39), Αρχιτεκτονική (51), Μεγαλιθικά (1), Οικοδομικά υλικά (16), Πόλεις (25), Πυραμίδες (8).
Μηχανική ► Αντλίαι (41), Ανυψωτικά (30), Γέφυραι (13), Υδραυλική (34).
Συγκρούσεις ► Βλητικαί μηχαναί (33), Οπλισμός (40), Πολιορκίαι (40) Φλογοβό-λα (14), Οχυρώσεις (37).
Επιστήμαι ► Αστρονομία (37), Γεωγραφία (7), Ιατρική (23), Ωρολογική (21).
Θρησκεία ► Ναοί (45), Παρθενών (25), Αγία Σοφία (19).
Μεταλλουργία ► Επεξεργασία (24), Κοσμηματική (20), Νομισματική (120).
Πολιτισμός ► Αθλητισμός (29), Αλεξανδρινός (35), Επικοινωνία (29), Μυθολογία (45), Οικία (37), Τάφοι (17).
Τέχνη ► Διακοσμήσεις (28), Θέατρον (42), Οργανοποιική (36), Πλαστική (74).

Κ.Μ. Μαρκάτος

 
 
 
Attachments:
Download this file (TECHELL.jpg)TECHELL.jpg[ ]84 Kb
Last Updated on Friday, 25 November 2011 09:58
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr