Αρχική Άρθρα Ο ΌΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Επισκέπτες

1046370
ΣήμεραΣήμερα60
ΜήναςΜήνας4075
ΣύνολοΣύνολο1046370

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

Ο ΌΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2010 09:33
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Αστική Εταιρεία δια την Μελέτην
και Προάσπισιν του Ελληνισμού
Παλαιολόγου 9, 412 23 Λάρισα
Τηλ./Τοτ: 2410288213
Εκπρόσωπος:
Κ.Μ. Μαρκάτος, καθ. ΑΤΕΙ Λάρισας

Λάρισα 05/10/2003

  ΠΡΟΣ
Εβδ. εφημερίδα Α1
Πραξιτέλους 58
176 74 ΑΘΗΝΑΣ
(Τ.Κ. 2109407020-3
Τοτ: 210-9407033)
Κοιν. κ. Σακέτον

 

 

 

 

Θέμα: Αποκατάσταση της αληθείας (ή συναναγνώριση)

κ. Διευθυντά,

αφού σάς συγχαρώ δια την επιτυχημένην έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδος Α1 (οργάνου του εθνικού κόμματος ΛΑ.Ο.Σ) και ευχηθώ ευόδωση των σκοπών σας, παρακαλώ όπως μελετήσετε τις συνημμένες εν φωτοτυπία σελίδες τής εν συνεχεία αναφερομένης εφημερίδος μου και προβείτε στην αποκατάσταση της αληθείας, ή - εάν ο κ. Σακέτος αποδεικνύει με τα γραπτά του την επισήμανση της πλαστότητος του (δευτέρου) «όρκου» του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τού Ιανουαρίου 1992 (τότε εγώ δια της «ΕυρωΕλλάς» άρχισα την σχετική έρευνα) - αναγνωρίσετε την σύγχρονη και ανεξάρτητη αποκάλυψη (μετά του κ. Σακέτου) και καταχωρήσετε την ενέργειά σας στην εφημερίδα σας.

Στην εκπομπή τού κ. Σακέτου (Σάββατον 27 Σεπτεμβρίου 2003), στον τηλεοπτικό σταθμό ΤήλεΑστυ, μετ' εκπλήξεως άκουσα από τον συνομιλητή του δημοσιογράφο να συγχαίρει τον κ. Σακέτο, ως τον πρώτον εν Ελλάδι, όστις επεσήμανε την πλαστογραφία του λεγομένου «όρκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ωπιν της Ασσυρίας».

Όπως διαφαίνεται όμως από τα φύλλα 6ον, 13ον, 15ον, της τριμηνιαίας εφημερίδος «ΕυρωΕλλάς», εκδιδομένης υπ' εμού, η σχετική έρευνα περί του «όρκου» αυτού άρχισε από το έτος 1992 (Ιανουάριος), εν τη οποία ενεπλάκησαν συγγραφείς και έντυπα της Βορείου Ελλάδος [Σαμολαδάς (+), «Μακεδονικά Θέματα» - Έδεσσα, Τσούφλιας (εκδότης της εφημ. «Μακεδονικός Αγών»), Κατερίνη].

 

Μετ' εκτιμήσεως

Κ.Μ. Μαρκάτος

 

 

 

Έρευνα - ΕυρωΕλλλάς, φ. 6,3ον
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΩΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΣΥΡΙΑΣ
Ως πλαστογραφηθείς όρκος
στήν ... { Ωπην, το 324 π.Χ.
 
Δημοσιεύω τόν Όρκον του Μ. Αλεξάνδρου, πού εξεφωνήθη από τόν Μέγαν Έλληνα Στρατηλάτην εις ... Ώπην μέ κάθε επιφύλαξη, διότι η προσεκτική μελέτη του αφήνει πολλά ερωτήματα καί απορίες, τά οποία τίθενται πρός διερεύνηση από κάθε Έλληνα τό γένος καί τήν παιδείαν:
 
1.    Από σύντομον σχετικήν έρευναν σέ εγκυκλοπαίδειες καί λεξικά δέν βρήκα καμμίαν λέξη πού νά αναφέρεται σέ λέξη Ώπην, στίς τρεις ηπείρους.
2.     Τό |υφος του όρκου δέν ανταποκρίνεται σέ Έλληνα καί ιδιαιτέρως στόν Έλληνα Μέγαν Αλέξανδρον:
Ο πατήρ θεών καί ανθρώπων, Ζεύς, έχει υποκατασταθεί από τό Θεός, ..., προάγγελος τού θεού των Εβραίων,[ιδιοποιηθέντος από τούς χριστιανούς, χωρίς σύνορα καί χωρίς εθνικήν συνείδηση.
   Τό όλον κείμενον δύναται νά υπαχθεί στήν διαχρονικήν προσπάθειαν των χριστιανικών καί [νελληνικών κύκλων πρός μείωση της ελληνικότητος - της μόνης φύσει δυνάμεως, πού εκπροσωπεί τό κοσμικόν καί συμπαντικόν θείον καί περιγράφει τήν έλογον πορείαν του [ανθρώπου επί της γης - καί τήν τελικήν υποκατάστασή της από τό άλογον στοιχείον του Σύμπαντος.
   Οι πηγές πού αναφέρουν τόν όρκον είναι:
(α)  Ο Αλέξανδρινός φιλόσοφος Ερατοσθένης (275 - 194 .Χ.), τρίτος διευθυντής της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, ο οποίο τόν ... άκουσε από πολλούς γέροντες, αυτήκοους ακροατές.
(β) ] Ο Ψευδοκαλλισθένης [Βιβλ. Γ, (;) - τί είναι αυτό;
(γ) ] Ο Χρ. Ζαλοκώστας στό βιβλίον του, ο Μ. Αλέξανδρος, πρόδρομος του Ιησού [ Αθηναι 1950 - δεν έχω τό βιβλίον καί δέν εκφέρω γνώμην).
(δ) Tam W.W. στό βιβλίον του, Alexander the Great, Cambridge University Press, 1948 (P.P.393 - 499 es p. 440) [[εκεί... [ενδεχομένως ο συγγραφεύς νά παραθέτει καί τίς ... σχετικές πηγές].
« Ο όρκος»
Σ~ας ε{υχομαι, τώρα πού τελειώνουν ο]ι πόλεμοι νά ε[υτυχίσετε μέ τήν Ε[ιρήνην. | Ολοι ο]ι θνητοί, [από δ~ω καί πέρα, νά ζήσουν σάν |ενας λαός, μονιασμένοι, γιά τήν κοινήν προκοπήν. Νά θεωρε~ιτε τήν Ο[ικουμένην Πατρίδα σας, μέ Κοινούς Νόμους, |οπου θά κυβερνο~υν ο]ι {αριστοι, [ανεξαρ-τήτως φυλ~ης. Δέν χωρίζω τού [ανθρώπους, |οπως κάνουν ο]ι στενόμυαλοι, σέ | Ελληνες καί βαρβάρους. Δέν μ[ [ενδιαφέρει ]η καταγωγή τ~ων πολιτ~ων, ο{υτε ]η «ράτσα» πού γεννήθηκαν. Τούς καταμερίζω μ[ |ενα μόνο κριτήριον, τήν [ Αρετην. Γιά μένα κάθε καλός Ξένος, ε@ιναι | Ελληνας καί κάθε κακός | Ελ-ληνας, ε@ιναι χειρότερος [από βάρβαρον.
{ Αν ποτέ σ~ας παρουσιασθο~υν διαφορές, δέν θά καταφύγετε στά |οπλα, παρά θά τίς λύσετε ε[ιρηνικά. Στήν [ανάγκη θά σταθ~ω [εγώ διαιτητής σας.
Τόν Θεόν, δέν πρέπει νά τόν νομίζετε α[υταρχικόν κυβερνήτην, [αλλά ]ως κοινόν πατέρα |ολων, |ωστε ]η διαγωγή σας νά μοιάζει μέ τήν ζωήν πού κάνουν τ[ [αδέλφια στήν ο[ικογένειαν. [ Από μέρους μου, θεωρ~ω |ολους }ισους, λευκούς καί μελαμψούς. Καί θά {ηθελα νά μήν ε@ισθε μόνον ]υπήκοοι τ~ης Κοινοπολιτείας μου, [αλλά μέτοχοι, |ολοι συνέταιροι. | Οσον περνάει [από τό χέρι μου, θά προσπαθήσω νά συντελεσθο~υν α[υτά πού ]υπόσχομαι.
Τόν |ορκον το~υτον, πού δώσαμε μέ τήν σπουδήν [απόψε, κρατήσατέ τον σάν Σύμβολον [ Αγάπης.
[ Αποκάλυψη
] Η λέξη {ωπη [ισοψηφε~ι μέ τό [ιησο~υς:
Ω100π80η8 = 800+80+8 = 888
Ι10η8σ200ο7000ς200 = 10+8+200+70+400+200 = 888
{ Ωπη =[ Ιησο~υς
[Ο]ι Δε~ικτες ε@ιναι ο]ι [αλφάριθμοι {η ο]ι [αριθμητικές [αξίες τ~ων [αντιστοί-χων γραμμάτων, κατά τό [αλφαριθμητικόν σύστημα τ~ων ] Ελλήνων, α =1, β =2, γ =3, ..., ψ =700, ω =800)
Σημείωση
] Ο «|ορκος το~υ Μ. Αλεξάνδρου» [εστάλη [από τόν Ζάχον Σαμολαδ~αν (+) [βλέπε: Ε[υρωΕλλάς, φ. 5, καθώς καί στό παρόν {αρθρον), καί [ετυπώθη [από τά Μακεδονικά Θέματα (Δελτίον [ενημερώσεως [επί τ~ων Μακεδονικ~ων Θεμάτων - Τσιμισκ~η 13, 582 00 { Εδεσσα).
] Οπωσδήποτε [απετέλεσε {εκπληξη δι[ [εμέ καί - [ελπίζω - διά τούς [ανα-γν~ωστες τ~ης Ε[υρωΕλλάς.
Ε[υχαριστ~ω τόν κ. Σαμολαδ~αν.
 
] Ο [αληθής λόγος (}οχι |ορκος)
[ Επανέρχομαι στόν ... περίφημον |ορκον το~υ Μεγάλου [ Αλεξάνδρου, τόν ]οπο~ιον ε@ιχα παρουσιάσει στό υπ[ [αριθμ. 6ον φύλλο τής παρούσης έφημερίδος.
| Οπως καί τότε, {ετσι καί τώρα, τήν [αφορμή δίδει ]ο Ζάχος Σαμολαδ~ας, μέ νεώτερη [εργασία του ]υπό τόν τίτλον, ] Ο Μέγας [ Αλέξανδρος καί ]ο χριστιανισμός [από τήν ]]ελληνική σκοπιά.
Þ   ] Ο παραποιηθείς λόγος [απεσκόπει καί [αποσκοπε~ι στό νά καθυποτάξει |ολους τούς μεγάλους | Ελληνες {ανδρες (στρατηλάτες, φιλοσόφους, καλλιτέχνες, κτλ.) καί τά [επιτελεσθέντα μεγάλα {εργα των στήν ... [ανυπέρ-βλητη προσωπικότητα το~υ [ Ιησο~υ Χριστο~υ καί το~υ {εργου του (τόν Χριστι-ανισμόν).
{ Ετσι ]ο ] Ερμ~ης ]ο Τρισμέγιστος, ]ο [ Ορφεύς, ]ο Σωκράτης, ]ο Μ. [ Αλέξανδρος, κ.α., ... προβλέπουν καί προετοιμάζουν τήν {ελευση ... το~υ χριστιανισμο~υ, ]ως το~υ μεγίστου καί τελευταίου γεγονότος [επί τ~ης γ~ης.
Παραθέτω [εν [αντιπαραβολ?~η τόν λόγον (τόν [αληθ~η) το~υ Μ. [ Αλεξάνδρου ([από τό βιβλίον το~υ Γ.Ν. Χατζηδάκι, Περί το~υ ] Ελληνισμο~υ τ~ων [ Αρχαίων Μα-κεδόνων, [ Αθήνα 1992) καί τόν |ορκον (τόν ψευδ~η), |ωστε ]ο [αναγνώστης νά συνειδητοποιήσει τό μέγεθος τ~ης [αλλοιώσεως καί τ~ης πλαστογραφίας.
] Ο Λόγος το~υ Μ. Αλεξάνδρου πρός Μακεδόνας
([ Αρριανο~υ, [ Ανάβασις [ Αλεξάνδρου, βιβλ. 7ον)
] Ο [ Αλέξανδρος, |οτε {εφθασε ε[ις τήν πόλιν { Ωπιδα τ~ης [ Ασσυρίας, συνήθροισε τούς Μακεδόνας καί ε@ιπεν ε[ις α[υτούς, |οτι [απολύει [από τόν στρατόν πάντας [εκείνους, ο]ι ]οπο~ιοι ε{ιτε λόγω ]ηλικίας ε{ιτε λόγω σωματικ~ης βλάβης, ε@ιχαν καταστ~η [ανίκανοι πρός πόλεμον, καί [αποστέλλει τούτους ε[ις τάς ]εστίας των. Ο]ι Μακεδόνες |ομως, νομίσαντες |οτι τούς κατεφρόνει πλέον καί τούς [εθεώρει τελείως [αχρήστους πρός πόλεμον, δυσηρεστήθηκαν καί ε@ιπον πρός α[υτόν νά [απολύσ?η [εκ τ~ων τάξεων το~υ στρατο~υ πάντας. Τότε ]ο [ Αλέξανδρος [ανέβει ε[ις τό β~ημα καί ε@ιπε τά ]ε-ξ~ης:
Δέν θά ]ομιλήσω @ω Μακεδόνες, διά νά σ~ας [εμποδίσω νά μεταβε~ιτε ε[ις τήν πατρίδα σας, διότι ε@ισθε [ελεύθεροι νά [απέλθετε |οπου θέλετε, |οσον [εξαρτ~αται τουλάχιστον [από [εμέ, [αλλά θά ]ομιλήσω διά νά [εννοήσετε τήν διαγωγήν, [|ην [επεδείξατε πρός ]ημ~ας, καί |υστερα [από τήν ]οποίαν [αναχω-ρε~ιτε.
Καί θά [αρχίσω [από τόν πατέρα μου Φίλιππον, |οπως ε@ιναι δίκαιον. [ Εν~ω δηλαδή ο#υτος σ~ας παρέλαβε περιπλανωμένους καί [εγκατελελειμμένους, [ενδεδυμένους με διφθέρας καί βόσκοντας [ολίγα πρόβατα [ανά τά {ορη, καί πολεμο~υντας δι[ α[υτά τά πρόβατα [ανεπιτυχ~ως πρός τούς [ Ιλλυριούς καί τούς Τριβαλλούς καί τούς γείτονας Θράκας, σ~ας {εδωσε νά φορ~ητε [αντί δερμάτων χλαμύδας, σ~ας κατεβίβασεν [εκ τ~ων [ορέων ε[ις πεδιάδας, [αφο~υ σ~ας κατέστησε ]ικανούς νά μάχεσθε κατά τ~ων γειτόνων βαρβάρων, |ινα δύνασθε ε[ις τό ]εξ~ης νά σώζεσθε {οχι μόνον στηριζόμενοι ε[ις τήν [οχυ-ρότητα των θέσεων, [αλλά ε[ις τήν [ιδίαν σας [ανδρείαν, σ~ας κατέστησεν ο[ικιστάς πόλεων καί σ~ας διώκησε μέ νόμους καί [ωφελίμους διατάξεις.
Σ~ας κατέστησε δέ κυριάρχους [εκείνων τ~ων βαρβάρων, τ~ων ]οποίων πρίν @ησθε ]υπήκοοι καί δο~υλοι, βλαπτόμενοι ]υπ[ α[υτ~ων καί σε~ις ο]ι {ιδιοι καί α]ι περιουσίαι σας, προσήρτησεν [ακόμη ε[ις τήν Μακεδονίαν τό μεγαλύτερον μέρος τ~ης Θράκης, καί [αφο~υ κατέλαβε τάς καταλληλοτάτας τ~ων παραθαλασσίων θέσεων, ε[ισήγαγε τό [εμπόριον ε[ις τήν χώραν, [εξησφάλισε τήν [εργασίαν [επί τ~ων μετάλλων, |ωστε νά ε@ιναι προσοδοφόρος, σ~ας κατέστησε δέ {αρχοντας τ~ων Θεσσαλ~ων, τούς ]οποίους [ανέκαθεν [εφοβε~ισθε ]υπερβο-λικά, καί [αφο~υ [εταπείνωσε τούς Φωκε~ις, σ~ας παρασκεύασε τήν ε[ις τήν ] Ελ-λάδα ε{ισοδον, πλατε~ιαν καί ε{υκολον [αντί στεν~ης καί δυσκόλου. Τούς [ Α-θηναίους δέ καί τούς Θηβαίους, ο]ι ]οπο~ιοι πάντοτε [ενήδρευον κατά τ~ης Μακεδονίας, [εταπείνωσε μέχρι τοιούτου σημείου, βοηθο~υντος πλέον τώρα καί [εμο~υ ε[ις το~υτο, |ωστε [αντί νά πληρώνετε φόρους ε[ις τούς [ Αθηναίους καί νά ε@ισθε ]υπήκοοι τ~ων Θηβαίων, [εκε~ινοι νά [αντλο~υν τήν [ασφάλειάν των παρ[ ]ημ~ων. [ Ελθών δέ καί ε[ις Πελεπόννησον [ετακτοποίησε τά [εκε~ι πράγματα καί διορισθείς ]ηγεμών Α[υτοκράτωρ πάσης τ~ης ] Ελλάδος διά τήν κατά τ~ων Περσ~ων [εκστρατείαν προσέθεσε τήν δόξαν ταύτην μ~αλλον ε[ις τό κοινόν τ~ων Μακεδόνων παρά ε[ις τόν ]εαυτόν του.
] Ο μέν πατήρ λοιπόν α[υτάς τάς ]υπηρεσίας σ~ας {εχει προσφέρει, α]ι ]οπο~ιαι [εξεταζόμεναι μέν α[υταί καθ[ ]εαυτάς ε@ιναι πολύ μεγάλαι, συγκρινόμεναι |ομως πρός τάς [ιδικάς σας ε@ιναι μικραί. Διότι [εγώ {αν καί παρέλαβον παρά το~υ πατρός μου [ολίγα χρυσά καί [αργυρά ποτήρια, [εν το~ις θησαυροφυλακίοις δέ ο{υτε ]εξήκοντα τάλαντα, καί τουναντίον χρέος [οφειλόμενον ]υπό το~υ Φιλίππου περίπου πεντακόσια τάλαντα, [αφο~υ [εδανείσθην καί [εγώ {αλλα [οκτακόσια τάλαντα, [ανεχώρησα [εκ τ~ης χώρας ]η ]οποία ο[υδέ σ~ας {ετρεφε [επαρκ~ως καί σ~ας διήνοιξα [αμέσως τήν διάβασιν το~υ ] Ελησπόντου, {αν καί ο]ι Πέρσαι @ησαν τότε κύριοι τ~ης θαλάσσης. [ Αφο~υ δέ [ενίκησα δι[ ]ιππομαχίας τούς σατράπας το~υ Δαρείου, προσέθεσα ε[ις τό κράτος τ~ων Φρυγ~ων καί τούς Λυδούς, [εξεπολιώρκησα δέ καί τήν Μίλητον. Παρέδωκα δέ ε[ις [εσ~ας διά νά [απολαύετε καί |ολας τάς {αλλας χώρας, ο]ι ]οπο~ιοι ]υπετάγησαν ε[ις [εμέ [εκουσίως.  περι~ηλθον δέ πρός τούτοις ε[ις σ~ας καί τά [εκ τ~ης Α[ιγύπτου καί Κυρήνης [αγαθά, τά ]οπο~ια [απέκτησα [αμαχητί, καί ε@ιναι [ιδικά σας καί ]η κοίλη Συρία καί ]η Παλαιστίνη καί ]η μεταξύ τ~ων ποταμ~ων χώρα (Μεσοποταμία) καί ]η Βαβυλών καί τά Βάκτρα καί τά Σο~υσα. [ Ιδικά σας [επίσης ε@ιναι ]ο πλο~υτος τ~ων Λυδ~ων καί ο]ι θησαυροί τ~ων Περσ~ων καί τά [αγαθά τ~ων [ Ινδ~ων καί ]η {εξω θάλασσα. σε~ις ε@ισθε σατρ~απαι, σε~ις στρατηγοί, σε~ις ταξιάρχαι.
Διότι [απ[ |ολους τούς κόπους [εγώ τί κέρδος {αλλο {εχω [εκτός [από τήν πορφύραν α[υτήν καί τό στέμμα; Ο[υδεμίαν [ατομικήν περιουσίαν {εχω, ο[υδέ δύναταί τις νά [αποδείξη, [ιδικούς μου θησαυρούς [εκτός [από αύτά τά [ιδικά σας κτήματα {η |οσα φυλάσσονται χάριν ]υμ~ων. Διότι δέν {εχω καί κανένα λόγον νά φυλάξω [ιδικούς μου θησαυρούς, [αφο~υ τρώγω τό {ιδιον φαγητόν μέ σ~ας καί κοιμ~ωμαι |οπως καί σε~ις.{ αν καί νομίζω |οτι τρώγω πολύ χειρότερα [από [εκείνους [εξ ]υμ~ων, ο]ι ]οπο~ιοι ζο~υν τρυφηλ~ως, γνωρίζω δέ [ακόμη |οτι [αγρυπν~ω [εγώ, |ινα δύνασθε σε~ις νά ]ησυχάζετε.
[ Αλλά μήπως θά [ηδύνατο νά μο~υ [αντείπη τις |οτι [απέκτησα |ολα α[υτά μέ τούς [ιδικούς σας κόπους καί ταλαιπωρίας, χωρίς [εγώ νά κοπιάσω καθόλου; { Οχι, διότι πο~ιος [εξ ]υμ~ων [εκοπίασε δι[ [εμέ περισσότερον [από |ο,τι [εκοπίασα [εγώ δι[ [εκε~ινον; [ Εμπρός λοιπόν {ας δείξη τά τραύματά του, |οποιος {εχει, καί θά δείξω καί [εγώ τά [ιδικά μου μέ τήν σειράν. Διότι ε[ις [εμέ δέν {εχει μείνει μέρος [από τά πρόσθια βεβαίως [ατραυμάτιστον, καί δέν ]υπάρχει |οπλον, {η [αγχέμαχον, {η [εκηβόλον, το~υ ]οποίου νά μήν φέρω τά {ιχνη [επί το~υ σώματός μου, [αλλά καί διά ξίφους [εκ το~υ πλησίον, καί διά τόξου καί διά βλήματος πολιορκητικ~ης μηχαν~ης {εχω τραυματισθ~η, καί πολλάκις διά λίθων καί ξύλων κτυπώμενος χάριν ]υμ~ων καί τ~ης δόξης σας καί το~υ πλούτου σας, σ~ας ]οδηγ~ω νικηφόρους [εν μέσ?ω γ~ης καί θαλάσσης καί |ολων τ~ων ποταμ~ων, τ~ων [ορέων καί τ~ων πεδιάδων.
[ Επί πλέον [ελήρωσα |ολα τά χρέη, τά ]οπο~ια {ετυχε νά {εχη ο]ιοσδήποτε [εξ ]υμ~ων χωρίς νά καλοεξετάσω πρός τίνα σκοπόν {εγιναν τά χρέη α[υτά, καί τά πλήρωσα [εγώ, καθ[ |ην στιγμήν σε~ις λαμβάνετε τόσον μισθόν καί διαρπάζετε τόσον πολλά, ]οσάκις μετά πολιορκίαν [επακολουθε~ι ]αρπαγή. Ο]ι πλε~ιστοι δέ [εξ ]υμ~ων {εχετε στεφάνους χρυσο~υς, [αθάνατα μνημε~ια καί τ~ης [ανδρείας σας καί τ~ης [εκ μέρους μου τιμ~ης. Καί [εάν δέ [εφονεύθη κανείς, ]ο θάνατός του ]υπ~ηρξεν {ενδοξος, ]η ταφή του λαμπρά, χάλκινοι [ανδριάντες τ~ων περισσοτέρων {εχουν στηθ~η ε[ις τήν πατρίδα, καί ο]ι γονε~ις του ε@ιναι τετιμημένοι καί [απηλλαγμένοι [από |ολας τάς λειτουργίας καί τούς φόρους. Διότι ]υπό τήν [αρχηγίαν μου ο[υδείς [εφονεύετο φεύγων. Καί τώρα [επρόκειτο νά [αποστείλω ε[ις τήν πατρίδα [εκείνους [εξ ]υμ~ων, ο]ι ]οπο~ιοι ε@ιναι [ανίκανοι πρός πόλεμον, [αξιοζηλεύτους ε[ις |ολους τούς [εν τ?~η πατρίδι. [ Αλλά [αφο~υ θέλετε νά [απέλθετε |ολοι, [απέλθετε καί [αναγγεί-λατε ε[ις τούς [εν τ~?η πατρίδι |οτι [εφύγετε [αφο~υ παρεδώσατε ε[ις τούς ]ητ-τημένους βαρβάρους, |ινα προφυλάσσουν α[υτόν, τόν βασιλέα σας [ Αλέξανδρον, τόν νικητήν τ~ων Περσ~ων, τ~ων Μήδων, τ~ων Βακτρίων καί τ~ων Σα-κ~ων. ] Ο ]οπο~ιος καθυπέταξε τούς Ο[υξίους, τούς [ Αραχωτούς, τούς Δράγγας, τούς Παρθυαίους, τούς Χορασμίους καί τούς ] Υρκανίους μέχρι τ~ης Κασπίας θαλάσσης, ]ο ]οπο~ιος διέβη τόν Καύκασον πέραν τ~ων Κασπίων Πυλ~ων καί τούς ποταμούς @ Ωξον, Τάναϊν καί τον [ Ινδόν [ακόμη, τόν ]οπο~ιον ο[υδείς {αλλος ε@ιχε διέλθη [εκτός το~υ Διονύσου, καί ]ο ]οπο~ιος θά διέβαινε καί τόν ] Υδάσπην, τόν [ Ακεσίνην, τόν ] Υδραώτην καί τόν | Υφασιν [ακόμη, [εάν δέν [αποδειλι~ατε σε~ις, ]ο ]οπο~ιος [εξέπλευσε ε[ις τήν μεγάλην θάλασσαν καί διά τ~ων δύο στομάτων το~υ [ Ινδο~υ, ]ο ]οπο~ιος δι~ηλθε διά τ~ης Γαδρωσίας [ερήμου, τήν ]οποίαν ο[υδείς μέχρι σήμερον δι~ηλθε μετά στρατο~υ καί ]ο ]οπο~ιος κατά τήν διάβασίν του κατέλαβε τήν Καρμανίαν καί τήν χώραν τ~ων [ Ορειτ~ων. Το~υτον λοιπόν τόν βασιλέα, [εν~ω ]ο στόλος του ε@ιχε {ηδη περιπλεύσει τήν [από [ Ινδικ~ης μέχρι Περσίας θάλασσαν, τόν [εγκα-ταλείψατε καί [εφύγετε, [αφο~υ παρεδώσατε α[υτ[ον νά τόν φυλάσσουν ο]ι ]ηττημένοι βάρβαροι. ] Η [αναγγελία α[υτή {ισως σ~ας φέρ?η δόξαν [εκ μέρους τ~ων [ανθρώπων, καί {ισως [αρέση καί ε[ις τούς θεούς [ακόμη.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Απρίλιος 2010 21:46
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr