Home Triangulation of Hellenic World or Ierothesia

Visitors

1072074
TodayToday51
MonthMonth920
TotalTotal1072074

Τελευταία Ενημέρωση
Friday, 07 December 2018 14:02

Τριγωνισμός Ελληνικού Κόσμου ή Ιεροθεσία PDF Print E-mail
Monday, 01 February 2010 09:59
NO TRANSLATION AVAILABLE

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αστική Εταιρεία δια την Μελέτην
και Προάσπισιν του Ελληνισμού
Παλαιολόγου 9, 412 23 Λάρισα
Τηλ./Τοτ: 2410288213
Εκπρόσωπος: Κ.Μ. Μαρκάτος, καθ. ΤΕΙ Λάρισας

03/07/03 Λαρίσης

ΠΡΟΣ
Κάθε Αποδέκτην

Θέμα: Ανάδειξη της Τεχνολογίας των Ελλήνων (Γεωδαιτικοί χάρτες)

 • Αριστοτέλης [VII, 1331a]:
  «Οι οίκοι δε οι καθιερωμένοι δια την λατρείαν των θεών αρμόζει όπως ευρίσκω-νται όχι μόνον εις την κατάλληλον θέσιν, αλλά και εις την ιδίαν, εκτός εκείνων, των οποίων την θέσιν ορίζει ο νόμος χωριστά ή κάποιον μαντείον πυθόχρηστον».
  ⇒ Οι παμπάλαιοι Έλληνες (πριν από το 10000 π.Χ) έκτιζον τους ναούς των, ίδρυον τα ιερά και τα τεμένη των, ανήγειρον τα μνημεία των εις θέσεις, οι αποστάσεις των οποίων εμετρούντο γεωδαιτικώς, χρησιμοποιούντες υψηλάς γνώσεις Μαθηματικών (συγκρινομένας με τας σημερινάς), μετά των διαφόρων κλάδων των, όπως Λογιστική (Αριθμητική), Άλγεβρα, Γεωμετρία, Γεωδαισία και Αστρονομία.

Κύριοι,
δια της παρούσης επιστολής μου σας πληροφορώ τα εξής:

 • Στο ΤΕΙ Λαρίσης είμαι υπεύθυνος εν εξελίξει ερευνητικού προγράμματος από του έτους 1998 υπό τον τίτλον «Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου»,το οποίον αποσκοπεί, πρώτον στην πειραματική επαλήθευση προηγουμένης θεωρητικής ερεύνης, διενεργηθείσης επί χάρτου από τον Θεοφάνη Μανιά (1969), και δεύτερον και ανεξάρτητα απ' αυτήν στην ανάδειξη της τεχνολογίας των Ελλήνων, εφαρμόζοντας μία πρωτότυπη και καινοτομική μέθοδο:

Η μέθοδος: Χρησιμοποιείται η τεχνολογία των θεσιολάβων (GPS - Global Position System) στην μέτρηση αρχαιολογικών θέσεων της Ελλάδος (ναοί, ιερά, τεμένη, μνημεία, τύμβοι, κ.α.) και στην εν συνεχεία απεικόνισή των επί του ψηφιακού χάρτου της Ελλάδος.

Ως γεωδαιτική μονάς λαμβάνεται το κατά προσέγγιση ισοσκελές τρίγωνο, δηλαδή: Με γεωδαιτικό κέντρο τη Λάρισα (Θέατρον Α), αναζητούμε το πλήθος των «ισοσκελών» τριγώνων (σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα 184 μετρήσεις) που συνδέουν την ανωτέρω θέση (πόλη - ναός, θέατρον: κορυφή του ισοσκελούς τριγώνου) με δύο άλλες αντίστοιχες θέσεις σ' όλη την Ελλάδα.

Ακολούθως τα τρίγωνα αυτά απεικονίζονται στον ψηφιακό χάρτη της Ελλάδος και εκτυπώνονται χάρτες, δείγμα των οποίων υποβάλλεται.

Ο σκοπός: Γενικώς: η ανάδειξη της αγνώστου τεχνολογίας των Ελλήνων, η οποία - εάν υιοθετηθεί από την Πολιτεία - θα θέσει επί νέων βάσεων την ιστορία και μυθολογία, όχι μόνον της Ελλάδος αλλά και ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Ειδικώς: η ανάδειξη της τοπικότητος, η οποία συναρτάται με το πλήθος και το είδος των ισοσκελών τριγώνων (αλλά και άλλων, όπως ισοπλεύρων, ορθογωνίων, κτλ.), των συνδεδεμένων με άλλες πόλεις και άλλους αρχαιολογικούς χώρους.

Καινοτομική Εφαρμογή: Οι δύο συμπληρωματικοί χάρτες - τοποθετούμενοι καταλλήλως επί αμφικλινών προθηκών και προστατευόμενοι - μπορούν να εγκατασταθούν σε κατάλληλα μέρη (αξιοθέατα, πλατείες, δημόσια κτίρια, γεωγραφικά όρια, κ.α.), ελκύοντας έτσι ντόπιους και ξένους.

Ειδική αξιοποίηση: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004

Ακρίβεια και Αξιοπιστία των μετρήσεων

 • Θεσιολάβος: περιφερειακή απόκλιση 15 μέτρων (βεβαίωση της κατασκευαστρίας εταιρείας).
 • Αποστάσεις: αποδεκτή ακρίβεια (βεβαίωση Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού - ΓΥΣ).
 • Διαστάσεις: 90 πλάτος χ 60 ύψος - Έγχρωμοι - Χαρτί πολυτελείας.
 • Κυκλοφορία: Δίγλωσσοι χάρτες από ολόκληρον την Ελλάδα.

Περιγραφή
⇒Πειραματική επαλήθευση και ανάδειξη της αγνώστου τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων δια της χρήσεως θεσιολάβου (GPS)

Σκοπός:

 • Η έρευνα αποσκοπεί στην παραγωγή ενός τεχνολογικού συγγράμματος δια τον Τριγωνισμόν τού Ελληνικού Κόσμου - με προοπτική δημιουργίας καταλλήλου συμπα-γούς δίσκου (CDrom) - το οποίον θ' αποτελέσει τον οδηγόν διά την χάραξη μιας επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, με στόχον την μεγιστοποίηση της τουριστικής αναπτύξεως της χώρας, επί τη βάσει γνώσεως, κατανοήσεως και αναπαραγωγής τής επιστήμης και τεχνολογίας τού παρελθόντος - ιδίως των αγνώστων πτυχών των - εν συνδυασμώ μετά των συγχρόνων άμα και μελλοντικών προοπτικών.
 • Ειδικώτερα:
 • Στην πειραματική επαλήθευση του Τριγωνισμού διά της χρήσεως της συγχρόνου προσφερομένης τεχνολογίας τών ΣΓΠ (GPS).
 • Στην άρση τής πίστεως ότι οι Έλληνες γενικώς δεν συνεπάθουν την τεχνολογία ή δεν είχαν επιδόσεις σ' αυτήν, εναρμονιζόμενες μ' εκείνες τής φιλοσοφίας, της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων.
 • Στην αναθεώρηση των θέσεων, αναφορικά με την παλαιότητα των λαών τής Μεσογείου και στην επαλήθευση των νέων:
 • Οι νέες θέσεις [βλέπε: Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάννικα, στο λήμμα Ευρώπη] φέρουν τους κατοίκους τών νησιών τού Αιγαίου Πελάγους ως τους παλαιοτέρους μεταξύ τών λαών τής Μεσογείου Θαλάσσης (και εκείνων στην Εγγύς Ανατολή (Μεσοποταμίους, Βαβυλωνίους, Ασσυρίους, κ.α.).
 • Στην παρότρυνση διά περαιτέρω έρευνα, σχετικά με τις γνώσεις, τις δυνατότητες και τα άγνωστα χρησιμοποιούμενα αστρονομικά όργανα υπό των Ελλήνων - πέραν των γνωστών (κανών, διόπτρα, γνώμων, αστρολάβος, στάθμη, κ.α.) - διά την μέτρηση των αποστάσεων δύο απομακρυσμένων σημείων (ναών, πόλεων, μνημείων, θεάτρων, λιμένων, κτλ.) κατ' ευθείαν (επί του γεωειδούς) επί του μητροπολιτικού αλλά και του ευρυτέρου Ελληνικού Κόσμου (Μεγάλη Ελλάς - μέχρι την Ιβηρικήν Χερσόνησον, την Γαλατία (Γαλλία) και την Βρεταννία - Αίγυπτος, Ιωνία, Χερσόνησος του Αίμου - μέχρι τον Ίστρον (Δούναβη) ποταμόν, Πόντος).
 • Στην μη απόρριψη της υποθέσεως ότι - κατά την Ελληνική Μυθολογία - οι υποτι-θέμενες άγνωστες γνώσεις ανήκαν στους διαστημικούς Έλληνες, στους Έλληνες θε-ούς, οι οποίοι, ελθόντες στην γην, εχαρτογράφησαν πρώτιστα τον ιστορικόν Ελληνι-κόν κόσμον και εν συνεχεία ολόκληρον την υδρόγειον.

Ερωτηματολόγιον (από εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό TRT, έτος 2002)

 1. Τι σημαίνει «τριγωνισμός», γενικώς, και τι ειδικώς;
 2. Υπάρχει προηγούμενη σχετική έρευνα;
 3. Συναντώνται αρχαίες πηγές που υποστηρίζουν την ύπαρξη τέτοιας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας;
 4. Ο «τριγωνισμός» περιορίζεται μόνο σε τρίγωνα ή μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα γεωμετρικά σχήματα;
 5. Η διενεργούμενη έρευνα είναι ατομική ή πραγματοποιείται στα πλαίσια ερεύνης ενός τριτοβαθμίου ιδρύματος;
 6. Ποια είναι η μεθοδολογία της ερεύνης;
 7. Σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο έχει προβληθεί η έρευνα και τα αποτελέσματά της μέχρι σήμερα;
 8. Έχει παραχθεί τεχνολογικό προϊόν ως αποτέλεσμα της ερεύνης;
 9. Ο «τριγωνισμός», εφ' όσον βασίζεται σε επισκέψεις και επί τόπου μετρήσεις των αρχαιολογικών χώρων, φαίνεται ότι είναι περιοριστικός. Πώς η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως, π.χ., στην Μεγάλη Ελλάδα (Ιταλία) , στην Ιωνία, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο;
 10. Αν σήμερα ο υπολογισμός των αποστάσεων δύο ναών απομακρυσμένων γίνεται με την βοήθεια των τεχνητών δορυφόρων, ποια μέθοδο χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες;
 11. Σε τι απεσκόπουν οι πρόγονοί μας με την τριγωνοποίηση της μητροπόλεως και των αποικιών της;
 12. Πώς δύνανται να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της ερεύνης δια μια πόλη, κώμη, χωρίο, όπου έχει βεβαιωθεί η ύπαρξη ενός ναού και έχει μετρηθεί με την δική σας μέθοδο;
 13. Ημπορεί να λεχθεί ότι ο «τριγωνισμός» είναι τυχαίος;
 14. Αν η πραγματοποιούμενη έρευνα γίνει αποδεκτή από την Ελληνική Πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα, θα υπάρξουν επιπτώσεις στην λεγόμενη προϊστορία των Ελλήνων και - γιατί όχι - στην παγκόσμια προϊστορία;
 15. Με τι τρόπο σκέπτεσθε να πείσετε την Πολιτεία ;

27/01/03

*******************

 

Κυκλοφορία χαρτών
Από τους 264 αρχαιολογικούς χώρους, έχουν επιλεγεί 186 (στον πίνακα σημειώνο-νται με έντονη γραμματοσειρά), δια τους οποίους κυκλοφορούν αντίστοιχοι χάρτες.
Ο ακόλουθος πίνακας εκθέτει αυτές τις μετρήσεις με την ακριβή θέση της μετρήσεως δια κάθε περίπτωση.

 

ΘΕΣΙΑΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 264 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
001 Άβδηρα - Αρχαιολογικός χώρος - Πολυστήλιον - Είσοδος
002 Δύστον - Αρχ. χώρος - Αρχαίος Ναός - Εύβοια (επί τις εθνικής οδού)
003 Αγρίνιον1 - Άγ.Κων/ντίνος - Σταυροδρόμιον -Λ. Εθνικής Αντιστάσεως
004 Αγρίνιον2 - Μεγάλο χωριό - Ζαπάντι - Πλατεία Άγ. Κων/ντίνου
005 Αγρίνιον3 - Πλατεία Εκκλησίας Άγ. Τριάδος
006 Αγυιά - Εκκλησία Άγ. 'Αντωνίου
007 Άζωρος1 - Αρχαιολογικός χώρος Α - Είσοδος
008 Άζωρος2 - Αρχαιολογικός χώρος Β - Είσοδος
009 Άζωρος3 - Τό Ομώνυμον χωρίον
010 Αθήναι1 - Αρχαιολογικός χώρος - Ναός Αθηνάς - Παρθενών
011 Αθήναι2 - Αρχαιολογικός χώρος - Ναός Ηφαίστου - Θησείον
012 Αθήναι3 - Αρχαιολογικός χώρος - Ναός Ολυμπίου Διός
013 Αθήναι4 - Αρχαιολογικός χώρος - Αρχαία Αγορά
014 Αθήναι5 - Αρχαιολογικός χώρος - Λόφος Πνυκός - Πνυξ
015 Αθήναι6 - Αρχαιολογικός χώρος - Παναθηναϊκόν Στάδιον -Είσοδος
016 Αίγινα - Αρχαιολογικός χώρος - Ναός Αφαίας Αθηνάς
017 Αίπυ - Αρχαιολογικός χώρος - Πρόποδες Ακροπόλεως - Πλατιάνα
018 Αιτωλικόν - Πρώτη γέφυρα - Λιμήν- Γέφυρα
019 Ακροκόρινθος - Αρχαιολογικός χώρος - Πύλη Ακροπόλεως
020 Άκτιον - Φρούριον
021 Αλεξάνδρεια - Εθνική Οδός πρός Βέρροιαν
022 Αλεξανδρούπολις - Φάρος
023 Αλίφειρα - Αρχαιολογικός χώρος - Ναός Αθηνάς (επί λόφου)
024 Αμάρυνθος - Μνημείον πεσόντων
025 Αμνισός - Αρχαιολογικός χώρος - Κρήτη
026 Αμύκλαι - Αρχαιολογικός χώρος - Ναός Απόλλωνος
027 Αμφλοχία - Αρχαιολογικός χώρος - Ακρόπολις - Τείχη
028 Αμφίπολις - Αρχαιολογικός χώρος - Μνημείον - Λέων Αμφιπόλεως
029 Άμφισσα - Αρχαιολογικός χώρος - Παλαιοχριστ. Ναός - Δημαρχείον
030 Ανάβρα - Αρχαιολογικός χώρος - Πρόποδες Ακροπόλεως
031 Ανδραβίδα - Αρχαιολογικός χώρος - Καθολ. Εκκλησία Άγ. Σοφίας
032 Αντίρριον- Πύλη Φρουρίου
033 Απολλωνία - Πλατεία κεντρική - Μακεδονία
034 Άπτερα - Αρχαιολογικός χώρος - Ανασκαφαί - Κρήτη
035 Άραξος - Αρχαιολογικός χώρος - Ακρόπολις Δυμαίων -Είσοδος
036 Άργισσα - Αρχαιολογικός χώρος - Κιόσκι -Λάρισα
037 Άργος1 - Αρχαιολογικός χώρος - Ακρόπολις Λαρίσης - Πύλη
038 Άργος2 - Αρχαιολογικός χώρος - Αρχαία Αγορά - Είσοδος
039 Άργος3 - Αρχ. χώρος - Ναοί Απόλλωνος, Αθηνάς - Λόφος Δειράδων
040 Άργος Αρχαιολογικός χώρος - Ναός Ήρας - Λόφος Δειράδων
041 Άργος Αρχαιολογικός χώρος - Παρεκκλ. Προφ. Ηλία -Λόφ. Δειράδων
042 ΆργοςΑ - Αρχαιολογικός χώρος - Άργος Αμφιλοχικόν - Αιτωλο/νία
043 Αρέθουσα - Αρχ. χώρος - Πρόπ. Αρχ. Ακροπ. - Ρεντίνα - Μακεδονία
044 Αρμένιον - Παρεκκλήσιον Άγ. Παρασκευής - Λίμνη Κάρλας
045 Άρνη - Εκκλησία Άγ. Παρασκευής - Πλατεία - Θεσσαλία
046 Άρτα - Αγαλμα Ιππέως Βασιλλέως Πύρρου - Αρχ. Αβρακία - Ήπειρος
047 Ασίνη1 - Αρχαιολογικός χώρος - Ναός Απόλλωνος - Ν. Αργολίδος
048 Ασίνη2 - Αρχαιολογικός χώρος - Αρχ. Ακρόπ.- Είσοδος-Ν. Αργολίδος
049 Αστακός - Προβλής - Ν. Αιτωλοακαρνανίας
050 Αταλάντη - Σκάκα Αταλάντης - Παραλία
051 Βασιλικόν - Είσοδος χωρίου - Εύβοια
052 Βάσσαι - Αρχ. χώρος - Ναός Επικουρείου Απόλλωνος-Ν. Μεσσηνίας
053 Βεργίνα - Αρχαιολογικός χώρος - Βασιλικοί Τάφοι - Ν. Ημαθείας
054 Βέρροια - Αρχαιολογικός χώρος - Εισ. από Βεργίναν - Ν. Ημαθείας
055 Βόνιτσα - Αρχαιολογικός χώρος - Φρούριον - Κεντρική πύλη
056 Βραυρών - Αρχ. χώρος - Ναός Βραυρωνείας Αρτέμιδος-Ν. Αττικής
057 Βρυσειαί - Αρχ. μαντείον (;) - Π.Πρ. Ηλία - Πρ. Ταϋγέτου-Ν. Λακωνίας
058 Γαλαξείδιον - Λιμήν - Πλατεία Μάμα - Ν. Φωκίδος
059 Γιαννιτσά - Σταυροδρόμιον Εθν. οδού - Πλατ. Διαγώνιος-Ν. Πέλλης
060 Γόρτυς1 - Αρχ. χώρος - Ν. Απόλλωνος
061 Γορτυς2 - Αρχ. χώρος - Εκκλησία χρησιανική
062 Δελφοί - Αρχ. χώρος - Ομφαλός τις γης - Ν. Απόλλωνος
063 Δημητριάς - Αρχ. χώρος - Θέατρον -
064 Διδυμότειχον - Πλωτινούπολις - Περιοχή Άγ. Πέτρας
065 Διμήνιον - Αρχ. χώρος - Είσοδος
066 Δίον - Αρχ. χώρος - Είσοδος
067 Δολίχη - Έκκλησία Άγ. Σωτήρος
068 Δορίσκος - Αρχ. χώρος - Βρύση - Αγροτικός δρόμος
069 Δύμη - Αρχ. χώρος - Νέαι Ανασκαφαί
070 Δωδώνη - Αρχ. χώρος - Θέατρον
071 Έδεσσα - Αρχ. χώρος - Λόγγος - Τείχη
072 Ελευσίς - Αρχ. χώρος - Ν. Δήμητρος
073 Ελληνικόν - Αρχ. χώρος - Πυραμίς Ελληνικού
074 Ελώνη - Εκκλησία Άγ. Παρασκευής
075 Επίδαυρος1 - Αρχ. χώρος - Ασκληπιείον
076 Επίδαυρος2 - Αρχ. χώρος - Καταγώγιον
077 Επίδαυρος3 - Αρχ. χώρος - Θέατρον Επιδαύρου
078 Ερέτρια1 - Αρχ. χώρος - Ν. Απόλλωνος
079 Ερέτρια2 - Αρχ. χώρος - Ν. Διονύσου
080 Ευπάλιον1 - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις
081 Ευπάλιον2 - Ομώνυμος κώμη - Γέφυρα
082 Εφύρα - Αρχ. χώρος - Νεκρομαντείον
083 Εχίνος - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις
084 Ηγουμενίτσα - Λιμήν παλαιός - Ξεν. El Greco
085 Ήλιον - "Πυραμίς Ταϋγέτου"
086 Ήλις1 - Αρχ. χώρος - Ανασκαφαί - Οικίαι
087 Ήλις2 - Αρχ. χώρος - Θέατρον
088 Ηραίον - Αρχ. χώρος - Είσοδος
089 Ηράκλεια - Αρχ. χώρος - Γέφυρα
090 Ηράκλειον - Λιμήν
091 Θάσος1- Αρχ. χώρος - Αρχαία Αγορά
092 Θάσος3 - Αρχ. χώρος - Κοίνυρα
093 Θάσος4 - Αρχ. χώρος - Αλυκή
094 Θαυμακός - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις
095 Θέρμον - Αρχ. χώρος - Ν. Απόλλωνος
096 Θερμοπύλαι - Αρχ. χώρος - Μνημείον Λεωνίδα
097 Θεσσαλονίκη1- Θέση παλαιάς πόλεως - Παλατάκι
098 Θεσσαλονίκη2 - Θέρμη - Πλ. Παραμάνας
099 Θεσσαλονίκη3 - Πλ. Αριστοτέλους
100 ΘήβαιΒ - Αρχ. χώρος - Είσοδος Ανακτ. Κάδμου
101 ΘήβαιΦ - Αρχ. χώρος - Θέατρον - Ακρόπολις
102 Θύρρειον - Αρχ. χώρος - Μουσείον - Πελασγ. Τείχη
103 Ίσθμια - Αρχ. χώρος - Ν. Ποσειδώνος
104 Ιτέα - Πλ. Ηρώων
105 Ιωάννινα - Φρούριον - Κεντρική πύλη - Ωρολόγιον
106 Ιωλκός - Αρχ. χώρος -Παλαιά πόλις-Εκκλ. Άγ. Θεοδώρων
107 Καζάρμα - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις (;)
108 Καλυδωνία - Αρχ. χώρος - Είσοδος
109 Καρδίτσα - Πλ. Πλαστήρα - Άγαλμα Ιππεύς
110 Κάρυστος - Λιμήν -Αποβάθρα
111 Κεραμωτή - Πορθμείον - Αποβάθρα
112 Κίρρα - Παραλία
113 Κλεωναί - Αρχ. χώρος - Ν. Ηρακλέους
114 Κλοκωτός1 - Αρχ. χώρος - Ανασκαφαί - Εκκλ. Αγίας Σοφίας
115 Κλοκωτός2 - Δύο ποτάμια
116 Κνωσός - Αρχ. χώρος - Ιερόν
117 Κομοτηνή - Αρχ. χώρος - Πλατεία Ειρήνης
118 Κόρινθος1 - Αρχ. χώρος - Ωδείον
119 Κόρινθος2 - Αρχ. χώρος - Ν. Απόλλωνος
120 Κραννών1 - Αρχ. χώρος - Τάφοι
121 Κραννών1 - Εκκλ. Ζωοδόχου Πηγής
122 Κραννών1 - Εκκλ. Άγ. Αθανασίου
123 Κρέστενα - Αρχ. χώρος- Ηρώον- Προτ. Ξενοφώντος
124 Κρομμυών - Αρχ. χώρος - Ανασκαφαί
125 Κυδωνία - Αρχ. χώρος - Αρχαία πόλις
126 Κυλλήνη1 - Αρχ. χώρος - Γκλαρέντζα
127 Κυλλήνη2 - Πλατεία Δημαρχείου
128 Κυρετίαι - Αρχ. χώρος - Αρχ. Ερείπια - Εκκλ. Άγ. Γεωργίου - Δομένικο
129 Λακέρεια - Αρχ. χώρος - Αρχ. τάφος - Μαγούλα - Μαρμάριανη
130 Λαμία - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις - Μουσείον
131 Λάρισα1 - Αρχ. χώρος - Θέατρον Α
132 Λάρισα2 - Αρχ. χώρος - Φρούριον
133 Λάρισα3 - Αρχ. χώρος - Φρούριον -Εκλ. Άγ. Αχιλλείου
134 Λάρυμνα - Αρχ. χώρος - Αρχ. τείχη - Φάρος
135 Λεβάδεια - Αρχ. χώρος - Τροφώνειον
136 Λέρνη - Αρχ. χώρος
137 Λυγουρίον - Αρχ. χώρος - Πυραμίς Λυγουρίου
138 Λύκαια - Αρχ. χώρος - Στάδιον - Ιππόδρομος
139 Λύκαιον Όρος - Αρχ. χώρος - Ν. Ολυμπίου Διός
140 Λυκόσουρα - Αρχ. χώρος - Είσοδος - Μουσείον
141 Λυσιμάχεια - Αρχ. χώρος - Ιαματικά λουτρά - Λίμνη
142 Μακρυσία - Άγαλμα
143 Μακύνεια - Αρχ. χώρος - Θέατρον (επί όρους)
144 Μάλια - Αρχ. χώρος - Βωμός
145 Μαντίνεια1 - Αρχ. χώρος - Θέατρον
146 Μαντίνεια2 - Αρχ. χώρος - Ιερά
147 Μαραθών1 - Αρχ. χώρος - Τεμενος Αθηνάς - Μουσείον
148 Μαραθών2 - Αρχ. χώρος - Τύμβος Μαραθωνομάχων
149 Μαραθών3 - Είσοδος Κωπηλατοδρομίου
150 Μαρώνεια1 - Αρχ. χώρος - Θέατρον
151 Μαρώνεια2 - Αρχ. χώρος - Ν. Διονύσου
152 Μαρώνεια3 - Αρχ. χώρος - Αρχαία τείχη
153 Μαρώνεια4 - Αρχ. χώρος - Ρωμ. Πρόπυλον
154 Μεγαλόπολις1 - Αρχ. χώρος - Θέατρον
155 Μεγαλόπολις2 - Αρχ. χώρος - Αρχαίος Ναός
156 Μέγαρα - Αρχ. χώρος - Σπήλαιον Δήμητρος - Μουσείον
157 Μεδεών - Εκκλ. Άγ. Αθανασίου - Κατούνα
158 Μεθώνη - Παραλία - Σταθμός ταξί
159 Μελίβοια0 - Εκκλ. Άγ. Παρασκευής - Ομώνυμον χωρίον (Αθάνατη)
160 Μελίβοια1 - Αρχ. χώρος - Αρχ. τείχη (πλησίον Σκήτης)
161 Μελίβοια2 - Εκκλ. Άγ. Τριάδος - Σκήτη
162 Μελίβοια3 - Μοναστ. Θεολόγου - Βελίκα
163 Μεσημβρία - Αρχ. χώρος -Είσοδος
164 Μεσολόγγιον - Κήπος Ηρώων
165 Μιδέα - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις
166 Μυκήναι - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις - Πύλη
167 Μύλαι - Πρόπ. Ακροπόλεως - Πλατεία - Δαμάσιον
168 Μυστράς - Αρχ. χώρος - Πύλη
169 Μύτικας - Λιμήν - Εκκλ. Άγ. Νικολάου
170 Ναύπακτος1 - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις - Παρ. Πρ. Ηλία
171 Ναύπακτος2 - Λιμήν - Προβλής
172 Ναύπακτος3 - Αρχ. χώρος - Εκκλ. Βυζαντινή
173 Ναύπακτος4 - Ασκληπιείον (;) - Αφροδίτη
174 Ναύπακτος5 - Κρήνη Αφροδίτης - Αφροδίτη
175 Ναύπλιον - Λιμήν - Αποβάθρα
176 Νεάπολις - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις - Παλ. πόλις
177 Νεμέα1 - Αρχ. χώρος -
178 Νεμέα2 - Αρχ. χώρος -
179 Νέσσων - Όχθη λίμνης Νεσσωνίδος
180 Νεστάνη1 - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις
181 Νεστάνη - Αρχ. χώρος - Κρήνη Φιλίππου
182 Νικομήδεια - Αρχ. χώρος - Προϊστ. Οικισμός - Πινακίς
183 Νικόπολις - Αρχ. χώρος - Μουσείον
184 Ξάνθη - Πλατεία Ελευθερίας
185 Ξενιάς - Αρχ. χώρος - Αρχ. κτίσμα - Εθν. Οδός Α-Θ
186 Ξυνιάς - Λίμη Ξυνιάδος Αποξηραμένη
187 Οινιάδες - Αρχ. χώρος - Θέατρον
188 Οισύμη - Αρχ. χώρος - ΦρούριονΒυζαντ. - Ελευθεραί
189 Οιχαλία - Αρχ. χώρος - Πρόπ. Ακροπόλεως
190 Ολοσσών - Εκκλ. Ολυμπιωτίσσης - Ελασσών
191 Ολυμπία1 - Αρχ. χώρος - Μουσείον
192 Ολυμπία2 - Αρχ. χώρος - Ν. Ήρας
193 Ολυμπία3 - Αρχ. χώρος - Ν. Ολυμπίου Διός
194 Ορμίνιον - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις - Λόφ. Γκορίτσας
195 Ορχομενός - Αρχ. χώρος
196 Παγασσαί - Αρχ. χώρος - Όχθη ποταμού Αναύρου
197 Πάλαιρος - Αρχ. χώρος - Είσοδος
198 Παραβόλα - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις - Τείχη
199 Πάτραι1 - Αρχ. χώρος - Πλατεία Άγ. Νικολάου
200 Πάτραι2 - Αρχ. χώρος - Ρωμαϊκόν Οδείον
201 Πάτραι3 - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις, Β. πλευρά
202 Πάτραι4 - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις, ΒΑ πλευρά
203 Πελασγία - Αρχ. χώρος - Πρόπ. Ακροπόλεως
204 Πέλλα - Αρχ. χώρος - Ιερόν Αφροδίτης
205 Πλευρών - Αρχ. χώρος - Θέατρον (επί όρους)
206 Πρέβεζα - Λεωφ. Ειρήνης - ΚΤΕΛ
207 Προέρνα - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις
208 Πύδνα - Αρχ. χώρος - Βυζ. Επισκοπή - Ακτή
209 ΠύθιονΕ - Αρχ. χώρος - Βυζ. Φρούριον
210 ΠύθιονΘ - Πλατεία - Εκκλ. Άγ. Σωτήρος
211 Πύρασος - Αρχ. χώρος Α - Νέα Αγχίαλος
212 Πύργος - Πλατεία Πλοιάρχου Ιατρίδη
213 Ραμνούς - Αρχ. χώρος - Είσοδος
214 Ρέθυμνον - Φρούριον - Λιμήν
215 Ρίον - Λιμήν
216 Σαμοθράκη1 - Λιμήν - Αποβάθρα - Καμαριώτισσα
217 Σαμοθράκη2 - Αρχ. χώρος - Είσοδος
218 Σαμοθράκη3 - Αρχ. χώρος - Ιερόν Μεγ. Θεών
219 Σαμοθράκη4 - Αρχ. χώρος - Θέατρον
220 Σαμοθράκη5 - Αρχ. χώρος - Περιοχ. Θερμών
221 Σαμοθράκη6 - Αρχ. χώρος - Φαράγγι Φονιά
222 Σέσκλον - Αρχ. χώρος - Βωμός
223 Σίββα- Αρχ. ερείπια -Ομώνυμον χωρίον
224 Σκυλλούς - Αρχ. χώρος - Αρχ. Ναός, θεμέλια
225 Σούνιον1 - Αρχ. χώρος - Ν. Ποσειδώνος
226 Σούνιον2 - Αρχ. χώρος - Ν. Αθηνάς
227 Σουφλί - Περιοχ. Πρ. Ηλία
228 Σοφάδες - Αρχ. ερείπια
229 Σπάρτη1 - Αρχ. χώρος - Θέατρον - Ν. Αθηνάς
230 Σπάρτη2 - Αρχ. χώρος - Κενοτάφιον Λεωνίδα
231 Σπάρτη3 - Αρχ. χώρος - Ν. Ορθίας Αρτέμιδος
232 Στείρις1 - Αρχ. χώρος - Μυκ. Οικισμός, Ερείπια
233 Στείρις2 - Αρχ. χώρος - Βυζ. Εκκλησία, Ερείπια
234 Στράτος - Αρχ. χώρος - Είσοδος
235 Στυλίς - Αρχ. χώρος - Αρχ. τείχη
236 Ταμύνειον - Εθν. οδός - Αλιβέριον
237 Τανάγρα - Αρχ. χώρος - Αρχ. τείχη
238 Τεγέα1 - Αρχ. χώρος - Ν. Αθηνάς
239 Τεγέα2 - Αρχ. χώρος - Θέατρον
240 Τίρυνς - Αρχ. χώρος - Ακρόπολις - Βωμός
241 Τιτάνη - Αρχ. χώρος - Είσοδος
242 Τραϊανούπολις - Αρχ. χώρος - Λουτρά
243 Τρίκκη - Αρχ. χώρος - Ασκληπιείον
244 Υλίκη - 97ον χιλιόμετρον Εθν. οδού Α-Θ
245 Ύπανα - Αρχ. χώρος - Βυζ. κτίσμα - Τρυπητή
246 Φαιστός - Αρχ. χώρος - Ιερόν
247 Φαϊστός- Πλατεία - Ζάρκον
248 Φάλαννα1 - Θέσις Τζαμί - Ομώνυμον χωρίον
249 Φάλαννα2 - Θέσις Καστρί
250 Φάλαννα3 - Θέσις Μαγούλα
251 Φαρκαδών - Θέσις μαγούλα
252 Φάρσαλα1 - Πλατεία Δημαρχείου
253 Φάρσαλα2 - Ακρόπολις
254 Φειά - Εκκλ. Άγ. Ανδρέου
255 ΦεραίΕ - Μουσείον Λαογρ. - Βήρα
256 ΦεραίΘ1 - Αρχ. χώρος - Αρχ. τείχη
257 ΦεραίΘ2 - Αρχ. χώρος - Ν. Θαυλίου Διός
258 Φίλιπποι1 - Αρχ. χώρος - Προϊστ. Οικισμός - Ορθόπετρα
259 Φίλιπποι2 - Αρχ. χώρος - Θέατρον
260 Φίλιπποι3 - Αρχ. χώρος - Ν. Κυβέλης
261 Φίλιπποι3 - Αρχ. χώρος - Ν. Αρτέμιδος
262 Χαλκίς - 300 μέτρα Β. Πορθμού Ευρίπου
263 Χρυσούπολις - Εκκλ. Άγ. Δημητρίου
264 Ωρωπός - Αρχ. χώρος - Αμφιάραον

 

 

Σημείωση: Κάθε γεωδαιτικός χάρτης απεικονίζει το σύνολον των ισοσκελών τρι-γώνων εντός ομοκέντρων περιφερειών και υπό απόκλιση των 400 μέτρων (το κατα-σκευασθέν όμως βοηθητικόν λογισμικόν μπορεί να εκτυπώσει χάρτες με οποιαδήποτε απόκλιση, π.χ. από 700 μέχρι και 25 μέτρα).

Αποστολή χαρτών
Επ' ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας, έχουν αποσταλεί αντίστοιχοι γεω-δαιτικοί χάρτες σε πολλούς δήμους της χώρας (Αθήναι, Δελφοί, Ολυμπία, Ήλις, Τίρυνς, Ατα-λάντη, Λάρισα, Τρίκκαλα, Καρδίτσα, Ιωλκός (Βόλος), Διμήνιον, Φεραί, Σέσκλον, Ελασσών, Βεργίνα, Θεσσαλονίκη, Άμφισσα, Ναύπακτος, κ.α., ελληνιστί και αγγλιστί, με στόχο την α-ξιοποίηση αυτών επ' ευκαιρία μάλιστα και της Ολυμπιάδος.

⇒Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις ουδείς έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα (Αύγουστος 2004), εκτός του Δήμου Δελφών (υπό συνθήκας βέβαια): Ο Δήμαρχος, κ. Καλτσής, έχει αναρτήσει τόν σχετικόν χάρτην στον πολιτιστικόν οργανισμόν του Δήμου Δελφών.

Σχετικά με τον τριγωνισμόν (η από τόν Ιανουάριον 1999 έρευνα συνεχίζεται) βλέπε (εν τη παρούση ιστοσελίδι) και:

 • Ερευνητικά Προγράματα
 • Συνεντεύξεις
 • Ανακοινώσεις
 • Τιμοκατάλογος
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

alt

Αθήναι

 

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

alt

Δελφοί

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αστική Εταιρεία δια την Μελέτην
και Προάσπισιν του Ελληνισμού
Παλαιολόγου 9, 412 23 Λάρισα
Τηλ./Τοτ: 2410288213
Εκπρόσωπος:
Κ.Μ. Μαρκάτος, καθ. ΑΤΕΙ Λάρισας

Εν Λαρίση τη 25η Μαρτίου 2005

  ΠΡΟΣ
κάθε Αποδέκτην

 

 

Θέμα: Αξιοποίησις χαρτών της Ιεροθεσίας της Ελλάδος
δι' Εθνικούς σκοπούς (π.χ., τουριστικούς, Εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, κ.α.)

Κύριοι,

σας υποβάλλω δύο χάρτας (δείγμα), ελληνιστί και αγγλιστί, οι οποίοι παρουσιάζουν την ιεροθεσίαν της Ελλάδος (δηλαδή, τας θέσεις των ιερών) - η οποία δεν είναι τυχαία αλλά εγένετο υπό των αρχαίων Ελλήνων διά της χρησιμοποιήσεως υψηλών επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, συγκρινόμενων με τας σημερινάς - προκειμένου να τύχουν καταλλήλου μελέτης και να αξιοποιηθούν εν συνεχεία κατά τον προσήκοντα τρόπον.
Τα ανωτέρω αποτελέσματα - διά 106 επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους (εκ των συνολικώς 186, αντιστοιχούντων εις 264 μετρήσεις) - παρουσιάζονται εν τω προσφάτως κυκλοφορήσαντι βιβλίω μου, υπό τόν τίτλον:

«Ουράνιος αστροθεσία ιερών και ναών τού Ελληνικού Κόσμου».

 

 • Ακρίβεια μετρήσεων: Η ακρίβεια των μετρήσεων (των γεωγραφικών συντεταγμένων) των θέσεων των ιερών (της ιεροθεσίας) - πραγματοποιηθείσα διά της σημερινής τεχνολογίας των θεσιολάβων (GPS), αι οποίαι διενεργήθησαν εις τα πλαίσια πενταετούς ερευνητικού προγράμματος εις το ΤΕΙ Λαρίσης (1999-2004) υπό τον τίτλον «Τριγωνισμός τού Ελληνικού Κόσμου» - και η ακρίβεια των αποστάσεων των ιερών (αρχαιολογικών χώρων) ανά δύο έχει ελεγχθή δειγματοληπτικώς από την Γεωγραφικήν Υπηρεσίαν Στρατού (ΓΥΣ).
  Οι 106 αρχαιολογικοί χώροι:
  Άβδηρα, Άζωρος, Αθήναι, Αίγινα, Ακροκόρινθος, Αμύκλαι, Αμφίπολις, Άμφισσα, Άπτερα, Άραξος, Άργος, Ασίνη, Βάσσαι, Βεργίνα, Βέρροια, Βραυρών, Γόρτυς, Δελφοί, Δημητριάς, Διμήνιον, Δίον, Δύμη, Δωδώνη, Έδεσσα, Ελευσίς, Ελληνικόν, Επίδαυρος, Ερέτρια, Εφύρα, Εχίνος, Ήλις, Ηραίον, Θάσος, Θαυμακός, Θέρμον, Θερμοπύλαι, Θεσσαλονίκη, Θήβαι, Θήβαι_Φ, Θύρρειον, Ίσθμια, Ιωλκός, Καλυδωνία, Κλεωναί, Κλοκωτός, Κνωσός, Κόρινθος, Κραννών, Κρομμυών, Κυδωνία, Κυλλήνη, Κυρετίαι, Λαμία, Λάρισα, Λάρυμνα, Λεβάδεια, Λέρνη, Λυγουρίον, Λύκαια, Λυκόσουρα, Μακύνεια, Μάλια, Μαντίνεια, Μαραθών, Μαρώνεια, Μεγαλόπολις, Μέγαρα, Μεσημβρία, Μυκήναι, Ναύπακτος, Νεάπολις, Νεμέα, Νικομήδεια, Νικόπολις, Οινιάδες, Οισύμη, Ολυμπία, Ορχομενός, Πάλαιρος, Πάτραι, Πέλλα, Πλευρών, Πύδνα, Πύθιον_Ε, Πύθιον, Πύρασος, Ραμνούς, Σαμοθράκη, Σέσκλον, Σκιλλούς, Σούνιον, Σπάρτη, Στείρις, Στράτος, Στυλίς, Τανάγρα, Ταϋγετος, Τεγέα, Τίρυνς, Τραϊανούπολις, Τρίκκη, Φαιστός, Φεραί, Φίλιπποι, Χαλκίς, Ωρωπός.

Μετά τιμής         

Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Α. Σημασία
· Οι Έλληνες εντός 700 ετών εθεμελίωσαν τας επιστήμας και την τεχνολογίαν, αρχής γενομένης από τού Θαλλού του Μιλησίου, όστις επενόησε την απόδειξιν εις τα Μαθηματικά (600 π.Χ).
· Καταρρίπτεται ο μύθος ότι οι Έλληνες δεν ανέπτυξαν την τεχνολογίαν - περιωρισθέντες μόνον εις τας επιστήμας, την φιλοσοφίαν και τας τέχνας.
· Ο προσδιορισμός των θέσεων των ιερών (η ιεροθεσία) αποκαλύπτει υψηλόν βαθμόν διαχειρίσεως τού ουρανού (διαστήματος), εις μερικάς περιπτώσεις δε ο βαθμός αυτός υπερβαίνει τον σημερινόν (π.χ., το πλάτος τού εκατομπέδου (μετέπειτα Παρθενώνος) είναι το εν δεύτερον λεπτόν τού μήκους τού μεσημβρινού της γης) (μήκος μεσημβρινού = 216.000 στάδια ολυμπιακά, ή, εις μέτρα, 39.994.560μ. - 1 στάδιον » 1,8516μ. - 1 πους = 0,3086μ.):
Αι θέσεις των υπολοίπων ιερών, σχετιζομένων μεθ' ενός ιερού αναφοράς (π.χ., τού Παρθενώνος), προσδιωρίζοντο και ετοποθετούντο επί ομοκέντρων περιφερειών, με κέντρον το ιερόν αυτό.
· Η έρευνα δύναται - εν συνεργασία μετ' αρχαιολογικών εφορειών και αρχαιολόγων - να επιβεβαιώνη την ύπαρξιν ενός υποπτευομένου αλλά αμφισβητουμένου ιερού και να προβλέπη την θέσιν άλλου μη εισέτι πιστοποιουμένου ή μη αναφερομένου.
Τρόποι αξιοποιήσεως (ενδεικτικώς)
· Κατασκευή λευκώματος, έκαστον φύλλον τού οποίου θα περιλαμβάνη τον χάρτην (καταλλήλων διαστάσεων) ενός αρχαιολογικού χώρου (ιερού) μετά πλήρων στοιχείων (τεχνικών, αρχαιολογικών, ιστορικών, κτλ.).
· Ανάρτησις των δύο χαρτών εντός κορνιζών εις τουριστικά καταστήματα τού εσωτερικού και εξωτερικού.
· Επίδειξις των δύο χαρτών, στατική και δυναμική (προβολή εις γιγαντοθόνην) εις τουριστικά περίπτερα και εκθέσεις τού εξωτερικού.
· Τοποθέτησις των χαρτών (ελληνιστί, αγγλιστί, κ.α.), (1) επί επικλινούς προθήκης, η οποία δύναται να εγκατασταθή εις τας εισόδους αρχαιολογικών χώρων εις κεντρικά σημεία πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων και (2) επί γιγαντοθονών ανηρτημένων εν τοις ορίοις των νομών, κ.α.
· Κατασκευή λογισμικού (ψηφιακός αρχαιολογικός χάρτης - CD, σύμπακτος δίσκος), με δυνατότητα επιλογής της γλώσσης, όπερ θα περιλαμβάνη το υλικόν τού λευκώματος (ανωτέρω).
Σημείωσις:
«Ο τριγωνισμός τού Ελληνικού Κόσμου» και η εξ αυτού ιεροθεσία δύνανται να επεκταθούν, ώστε να συμπεριλάβουν και άλλους αρχαιολογικούς χώρους, κατόπιν χρηματοδοτήσεως.

Κ. Μ. Μαρκάτος.

 

Last Updated on Friday, 03 June 2011 10:43
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr