Αρχική Άρθρα ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ (γ) - Ἡ διάσπασις τοῦ ἠχητικοῦ ἀτόμου

Επισκέπτες

996481
ΣήμεραΣήμερα5
ΜήναςΜήνας1079
ΣύνολοΣύνολο996481

Τελευταία Ενημέρωση
Κυριακή, 08 Οκτώβριος 2017 14:05

ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ (γ) - Ἡ διάσπασις τοῦ ἠχητικοῦ ἀτόμου PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 08 Οκτώβριος 2017 13:47

Κυρίες ÎºÎ±ί Îšύριοι Συνάδελφοι! 

    Συνεχίζων τήν ἐνημέρωσίν σας Ï€ÎµÏί Ï„ῆς ὑπερτεσσαρακονταετοῦς ἐρεύνης μου ἐÏ€ί Ï„ῆς Μαθηματικῆς Δομῆς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ÎºÎ±ί Ï„ῆς Τεχνολογίας τῶν Ἀρχαίων   Ἑλλήνων, σᾶς διαβιβάζω ὑπό μορφήν .pdf τήν (γ) ÎºÎ±ί Ï„ÎµÎ»ÎµÏ…Ï„Î±ίαν μελέτην, ἐντασ-σομένην εἰς τήν γενικήν μελέτην «ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ»:

   Â Â Â Î”Î¹ά Ï„ῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας:

(α) Ἡ διάσπασις τοῦ ὑλικοῦ ἀτόμου (ἀνόργανος ὓλη - ἂτομον)προεβλέπετο!

(β) Ἡ διάσπασις τοῦ γενετικοῦ ἀτόμου (ὀÏÎ³Î±Î½Î¹Îºή ὓλη – ἂτομον, DNA)προβλέπεταΙ

(γ) Ἡ διάσπασις τοῦ ἠχητικοῦ ἀτόμου (ἂναρθρος φθόγγος)προβλέπεται! [΄Î•Î§Î•Î™ ΑΡΧΙΣΕΙ]! (1)

(δ) Ἡ διάσπασις τοῦ φωνητικοῦ ἀτόμου (ἒναρθρος φθὀγγος)Î¼ή ἑρμηνευόμενον!

(ε) Ἡ διάσπασις τοῦ κοινωνικοῦ ἀτόμου (ἂνθρωπος) προβλέπεται!

(f) Ἡ διάσπασις τοῦ χρονικοῦ ἀτόμου (χρόνος - ;;;)Î¼ή ἑρμηνευόμενον!

 

   Ἠχοβόλος ἐλεγχομένης ÎºÎ±ί Î¼ή ἐλεγχομένης ἠχητι-κῆς ἐνεργείας, ὁ ὁποῖος - ÎºÎ±Ï„ά Ï„όν συγγραφέα – Î¸ά ἠδύνατο Î½ά ἑρμηνεύση τάς ἀπελευθερωμένας δυνά-μεις ἐκ τῆς συσσωρεύσεως τοῦ ἢχου (τῶν ἠχητικῶν κυμάτων) ÎºÎ±ί Ï„Î¿ῦ εἰσαγομένου σωματιδίου του ἠχο-νίου, αἱ ὁποῖαι ἐχρησιμοποιήθησαν μεταφορικῶς  ὑπό τῶν διδύμων Διοσκούρων Ζήθου ÎºÎ±ί Ἀμφίονος Î´Î¹ά Ï„ήν πρωτοϊδρυσιν τῶν τειχῶν τῶν Θηβῶν (τῆς ἑπταπύλης Θήβης) – ÎºÎ±Ï„ά Ï„ήν Ἑλληνικήν Μυθολογίαν.

(1) Ἐδῶ ÎºÎ±ί ἐννέα μῆνες περίπου (ἀÏÏ‡Î±ί 2017), Î’ÏÎµÏ„Î±Î½Î¿ί ἐπιστήμονες τῶν πανεπιστημίων Μπρίστολ ÎºÎ±ί Î£άσεξ ἢρχισαν Î½ά ἐπαληθεύουν τόν μύθον τῶν διδύμων ἀδελ-φῶν Ζήθου ÎºÎ±ί Ἀμφίονος: Χρησιμοποιήσαντες συστοιχίας πολλῶν ἠχείων, παρήγαγον ἠÏ‡Î·Ï„Î¹Îºά Îºύματα ὡρισμένης ἐντάσεως, Ï„ά ὁποῖα ἠδύναντο - ἐξ ἀποστάσεως ÎºÎ±ί ἂ-νευ ἐπαφῆς - Î½ά ἓλκουν, Î½ά ἀνυψώνουν, Î½ά ÏƒÏ„Ïέφουν ÎºÎ±ί Î½ά ÎºÎ±Î¸Î¹ÏƒÏ„Î¿ῦν Î¼Î¹ÎºÏά ἀντι-κείμενα αἰωρούμενα [βλέπε: Nature Communications].

   Þ Δέν δίδεται οὐδεμία ἐξήγησις Î´Î¹ά Ï„ό πῶς αὐτό πραγματοποιεῖται! Μία ἐξήγησις ἐπιχειρεῖται ἐν τῶ παρόντι [βλέπε: Ζ13/ΓΑ2.1 ÎºÎ±ί Î“Î‘2.2/Ἑρμηνεῖαι6,7].

   ÞΔέν περιποιεῖ τιμήν εἰς τούς Ἓλληνας ἐπιστήμονας ν’ ἀφήνουν τούς ξένους συναδέλφους Î½ά ἑρμηνεύουν ÎºÎ±ί Î½ά ὑλοποιοῦν ρήσεις, προτάσεις ÎºÎ±ί Ï€Î¿Ïίσματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων μυθολόγων, φιλοσόφων ÎºÎ±ί ἐπιστημόνων, πού συνέβαλαν ÎºÎ±ί ÏƒÏ…Î¼Î²άλλουν εἰε τόν παγκόσμιον πολιτισμόν..

    Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÎœÎµÏ„ά Ï„Î¹Î¼ῆς

   Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος

           Καθηγητής ΤΕΙ

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΤΟΜγΔΙΑΣΠΑΡΘΡ.pdf)ΑΤΟΜγΔΙΑΣΠΑΡΘΡ.pdf[ ]748 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 08 Οκτώβριος 2017 14:05
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr