Αρχική Άρθρα ΠΩΣ ΕΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ο ΝΕΥΤΩΝ) ΕΜΠΝΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΝ (ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ)

Επισκέπτες

1018729
ΣήμεραΣήμερα10
ΜήναςΜήνας775
ΣύνολοΣύνολο1018729

Τελευταία Ενημέρωση
Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2018 11:04

ΠΩΣ ΕΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ο ΝΕΥΤΩΝ) ΕΜΠΝΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΝ (ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ) PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 08 Νοέμβριος 2016 12:37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Κατηγορίαι - Ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τά Ἀρχεῖα τοῦ Νεύτωνος!

 

 

 

ΠΩΣ ΕΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ο ΝΕΥΤΩΝ) ΕΜΠΝΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΝ (ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ)

 

Ἡ ἐκ νέου ἀποστολή τοῦ λήμματος τοῦ Ἀριστοτέλους "ἀφεθέντα λίθον οὐ δυνατόν ἀναλαβεῖν", ἀποσκοπεῖ εἰς τό νά δείξη, ἒστω ἐνδεικτικῶς, τό πῶς τό περιεχόμενον ἑνός τοιούτου λήμματος, ἑνός μεγάλου φιλοσόφου καί ἐπιστήμονος (τοῦ Ἀριστοτέλους), μπορεῖ νά ἐμπνεύση ἓνα ἐνεργεία ἢ δυνάμει μεγάλον ἐπιστήμονα (τόν Νεύτωνα), ὣστε νά μαθηματικοποιήσει τόν ὑποκρυπτόμενον Νόμον καί ὠθήση τήν ἐπιστήμην ἓν βῆμα περαιτέρω! 

 

    Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος   

      Καθηγητής ΤΕΙ

 

«Ἀφεθέντα λίθον οὐ δυνατόν ἀναλαβεῖν.»

( Ἀφεθέντος λίθου δέν εἶναι δυνατή ἡ ἀνάκτησίς του / Ἀφεθέντος λίθου, δέν εἶναι δυνατόν να τόν ἀνακτήσης, να τόν ἐπαναφέρης, νά τόν φέρης πίσω)

   Τό περιβόητον λῆμμα (ἓν ἐκ τῶν πολλῶν τοῦ ρήματος ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ) [βλέπε λεξικόν Iiddell-Scott-Κωνσταντινίδη ἢ Μαρκᾶτον, τήν «Κοσμόγλωσσα 2007 – Τό Λεξαριθμικόν Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης»], ἐκ τοῦ ὁποίου - ἰσχυρίζομαι - ἐνεπνεύσθη ὁ Νεύτων τόν Νόμον τῆς Πακοσμίου Ἓλξεως,

F = G(m1m2)/r2,    ὃπου F εἶναι ἡ ἑλκτική δύναμις εἰς ΝιοῦτονG ἡ σταθερά τῆς παγκοσμίου ἓλξεως, m1 καί m2 αἱ μᾶζαι ἀδρανείας τῶν δύο σωμάτων εἰς χιλιόγραμμα, καί r ἡ μεταξύ των ἀπόστασεις εἰς μέτρα.

   Τό λῆμμα ἀπευθύνεται εἰς τόν ἐνεργεία ἢ δυνάμει ἐπιστήμονα, ὑπό τήν εὐρεῖαν ἒννοιαν, ἀπευθύνεται εἰς αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἐγκαινιάζει ἓνα διάλογον ἢ μίαν διαλεκτικήν ἐρωτοαπαντήσεων μεταξύ τοῦ ἰδίου (ὡς ὑποκειμένου θεωρουμένου) καί τοῦ λήμματος (ὡς ἀντικειμένου θεωρουμένου), με σκοπόν τήν ἀναζήτησιν «τοῦ πῶς καί τοῦ διατί» τοῦ ἀντικειμένου (τοῦ λήμματος)

   Ἡ ἀναζήτησις:

I. ἀφεθέντα: 1. ἐκ ποίου ὓψους (ἀποστάσεως r) ἀφίεται τό σῶμα (ὁ λίθος); > έξ οἱουδήποτε. 2. ἡ πτῶσις γίνεται κατακορύφως (ἂρα καθέτως πρός τήν γῆν); > ναί (τό νῆμα τῆς στάθμης τῶν τεκτόνων (κτιστῶν). 3. Θά συμβῆ τό ἲδίον μέ ἂλλου εἲδους σῶμα (σανίς χαρτί, πτερόν, κ.α.); > ναί: ἀναδεικνύονται τά παρελκόμενα τοῦ σώματος ἐν σχέσει μέ τόν ἐνδιάμεσον χῶρον (ἡ ἓλξις τῶν δύο σωμάτων (ἀμοιβαία), ἡ κατεύθυνσις τῆς ἓλξεως, ὁ ἀήρ, ἡ ἀντίστασις, τό βάρος (μᾶζα m2) καί ἡ ταχύτης τοῦ πίπτοντος σώματος).   

II. λίθον: 1. ἡ γῆ (μᾶζα m1) εἶναι τό ἓν οὐράνιον σῶμα καi ὁ λίθος (μᾶζα m2) τό ἂλλο σῶμα 2. Εἰς τήν θέσιν τοῦ λίθου μπορεῖ νά τεθῆ ἓν ἂλλο οὐράνιον σώμα (π.χ., ἡ σελήνη) ; > ναί (πρόδρομος συλλήψεως τοῦ νόμου τῆς ἓλξεως δύο οὐρανίων σωμάτων.

III. οὐ δυνατόν ἀναλαβεῖν: 1. ἡ κίνησις τοῦ λίθου ἢ οἱουδήποτε σχετικοῦ σώματος εἶναι μονόδρομος (μιᾶς φορᾶς). 2. αἱ κινήσεις ὃμως τῶν οὐρανίων σωμάτων ἀνά δύο (μαζῶν m1m2 καί ἀποστάσεως r) εἶναι ἀμφίδρομοι μέν ἀλλά ἰσορροπούμεναι (τό ἓν σῶμα δέν πίπτει ἐπί τοῦ ἂλλου). Διατί; 3. Ἀναδύεται ὁ Παγκόσμιος Νόμος τῆς  Ἓλξεως τῶν οὐρανίοων σωμάτων

[Α, Ν], αναλαμβάνω (Κοσμόγλωσσα 2007)

   [ίδε λαμβάνω], λαμβάνω εις χείράς μου, το παιδίον, Ηρόδ. 1., τα όπλα, τα τόξα, κτλ. 6., παραλαμβάνω επί του πλοίου 1, και καθόλου, λαμβάνω μετ' εμαυτού, ιδίως επί στρατιωτών, ζωοτροφίων, κτλ., Ηρόδ. 9.  β. λαμβάνω τι όπως εξετάσω αυτό, Πλάτ. Απολλ. 22B

   3. αναδέχομαί τι, αναλαμβάνω, λαμβάνω, την προξενίαν, Θουκ. 6.

   5., λαμβάνω εις εταιρισμόν, εισποιούμαι, υιοθετώ, Αισχίν..

   6 επί χρημάτων, ιδιοποιούμαι, δημεύω, Πλουτ. 2.

   7. μανθάνω διά συνεχούς μηχανικής επαναλήψεως, Πλουτ. Αγησ.

   ΙΙ. λαμβάνω οπίσω, ανακτώμαι, την αρχήν, Ηρόδ. 3., αν. επιστήμην, Πλάτ. Μένων, 85D,

> αφεθέντα λίθον ου δυνατόν αναλαβείν, Αριστ. Ηθ. Ν. 3. 5,14.,

   2 επανορθώ αμάρτημα εις ό υπέπεσον, απαλλάσσομαι ονείδους ή ατιμίας και επανέρχομαι εις την πρώτην μου έντιμον θέσιν, ανακτώμαι την απολεσθείσαν υπόληψίν μου, εν τη εν Πλαταίησι μάχη ανέλαβε πάσαν την επενεχθείσαν οι αιτίην, Ηρόδ. 7., την αμαρτίαν αναλαβείν πειράσομαι, Σοφ. Φ.

   3. αποκαθιστώ εις υγείαν και ισχύν, θεραπεύω, ανορθώ, αναζωπυρώ, αν. εαυτόν, αναλαμβάνω, ανακτώμαι ισχύν, θεραπεύω, ανορθώ, αναζωπυρώ, λατ. reficere, τρώμα, κακότητα, Ηρόδ. 5., αν. εαυτόν, αναλάμβάνω, ανακτώμαι ισχύν, αναζωογονούμαι, Θουκ. 6., έρχομαι εις τα λογικά μου, Ισοκρ. 86D.    4. επανέρχομαι εις την διακοπείσαν αφήγησιν, εξακολουθώ την συνέχειαν εν διηγήσει ή λογική συζητήσει, δεί δε... αναλαβείν τον κατ' αρχάς ηϊα λέξων λόγον, Ηρόδ. 5.

   ΙΙΙ. σταματώ, επί ίππου, ει αφεθείς ες τάχος αναλαμβάνεται εν βραχεί, Ξεν. Ιππ. 3.5: εμποδίζω, Πλάτ. Νόμ. 701C, ούτως αν. τας κύνας [ανακαλώ αυτάς, καλώ αυτάς να επανέλθωσι], Ξεν. Κυν. 7.    ΙV. αποκτώ την εύνοιάν τινος, καθιστώ αυτόν φίλόν μου, ώστε την βουλήν όλην... αναλαβών ελήλυθα εις εμαυτόν τη ευνοία πείσας ρέπειν, [Σχόλ.], Αριστοφ. Ιππ.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 09:46
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr