Αρχική Άρθρα ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΙΕΡΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επισκέπτες

1046388
ΣήμεραΣήμερα78
ΜήναςΜήνας4093
ΣύνολοΣύνολο1046388

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΙΕΡΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 27 Οκτώβριος 2015 21:11

 

 

ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΙΕΡΟΘΕΣΙΑ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ἐρευνητικόν Πρόγραμμα στό ΤΕΙ τῆς Λάρισας

                               Μετρήσεις 264 Ἀρχαιολογικῶν Χώρων μέσω Δορυφόρων

Βιβλίον πρός ἒκδοση ὑπό τῶν ἐκδόσεων "ΚΑΔΜΟΣ" -  Θεσσαλονίκη 2015

 

Γιατί οἱ πιστοί κάθε νέας θρησκείας, εἲτε ὁμογενοῦς εἲτε καί ἀλλογε-νοῦς, κτίζουν πάντοτε τά ἱερά τους στίς ἲδιες θέσεις; Κι’ ἂν πάμε πίσω στόν χρόνον, εἶναι οἱ θεοί οἱ καθιερώσαντες γιά πρώτην φοράν τίς θέσεις τῶν λατρευτικῶν ἱερῶν τους καί καθόρισαν τόν νόμον, πού πρέπει νά δι-έπει αὐτά μεταξύ τους ἃπαξ διά παντός;  Ὁ Ἀριστοτέλης ἀπαντᾶ εὐθέως καί κατηγορηματικῶς στήν πρώτην ἐρώτηση: Οἱ Ἓλληνες θεοί ἦταν οἱ θε-σμοθέτες τῶν ἱερῶν καί τῶν θέσεών τους στόν Ἑλληνικόν κόσμον τῶν τριῶν ἠπείρων,  κατ’ ἐλάχιστον; Καί ποιός ἦταν ὁ νόμος, πού διῆπε καί πρέπει νά διέπει ἀπαρεγκλίτως τήν ἳδρυση νέων ἱερῶν ἢ τήν ἐπανίδρυση παλαιῶν, καταστραφέντων ἢ  ἐξαφανισθέντων; Τήν ἀπάντηση τήν δίνει τό παρόν βιβλίον: Ὁ νόμος ταυτίζεται μέ τήν ὁμόκεντρον ἱεροθεσίαν, τήν διάθεση, δηλαδή, τῶν ἱερῶν (πόλεων) σέ ὁμοκέντρους περιφέρειες, γύ-ρω ἁπό ἓνα ἱερόν, πού λαμβάνεται ὡς τό κέντρον τῶν περιφερειῶν.

   Ὁ καθηγητής Μαρκᾶτος, στά πλαίσια τοῦ πενταετοῦς ἐρευνητικοῦ προγράμματος στό ΤΕΙ τῆς Λάρισας, περιηγούμενος ὁλόκληρον τήν κυ-ρίως Ἑλλάδα, κατέγραψε μέσω δορυφόρων διά τοῦ θεσιολάβου (GPS) τίς θέσεις (τίς γεωγραφικές συντεταγμένες) 264 ἱερῶν (πόλεων, ἀρχαιο-λογικῶν χώρων), καί μέσω πολυπλόκου διαδικασίας παρήγαγε τούς πί-νακες τῆς ὁμοκέντρου ἱεροθεσίας τους.

   Πέραν τῆς ἐπιβεβαιώσεως τοῦ Ἀριστοτέλη καί τῆς ἀναπαραγωγῆς τοῦ νόμου (τοῦ καθιερωθέντος ὑπό τῶν Ἑλλήνων θεῶν) διά τῆς παρούσας ἒρευνας, ἡ «Ὁμόκεντρος Ἱεροθεσία», ὡς μέθοδος, μπορεὶ νά ἐντοπίζει τίς θέσεις ἱερῶν, πού δέν ἒχουν ἀκόμη ἀποκατασταθεῖ, καί νά προβλέπει ἂλλες, πού δέν ἒχουν ἀναφερθεῖ ὑπό τῆς ἀρχαίας Γραμματείας.

Κοσμάτορ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 09:53
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr