Αρχική Άρθρα Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗ!

Επισκέπτες

1046378
ΣήμεραΣήμερα68
ΜήναςΜήνας4083
ΣύνολοΣύνολο1046378

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗ! PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 07 Απρίλιος 2015 19:44

 

Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ!
(Η Λεξαριθμική Θεωρία ως όργανον
επιστημονικών αποκαλύψεων, επαληθεύσεων και προβλέψεων)
υπό Κοσμά Μιλτ. Μαρκάτου, καθηγητού ΤΕΙ
 

 Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Έτος ιδρύσεως 1976 - ΤΕΙ Λαρίσης 

   Πάνω από δύο αιώνες, η παγκόσμιος επιστημονική κοινότης αναζητεί την πε-ρίφημον ομηρικήν Ιθάκην επί ματαίω. θεωρίες, θέσεις και γνώμες έχουν δια-τυπωθεί και δημοσιευθεί (και εξακολουθούν να δημοσιεύωνται) υπό επιστημό-νων ειδικών και μη (Ελλήνων και ξένων). Εξ αυτών, άλλες την ταυτίζουν με την νήσον της Λευκάδος, άλλες με το σημερινόν Θιάκι, άλλες με την Κεφαλληνίαν.

 

   Η εξαφάνιση: Σ’ αυτήν την απέλπιδα προσπάθειαν της επιστήμης έρχεται η Λεξαριθμική θεωρία να αποδείξει ότι η ομηρική Ιθάκη, το ανακτορον του Οδυσ-σέως και ο ισθμός δεν υπάρχουν πλέον, έχουν εξαφανισθεί και ευρίσκονται υπό τον βυθόν της θαλασσίας περιοχής, που περιλαμβάνεται μεταξύ της νέας Ιθάκης (της σημερινής, το Θιάκι) και των Ακαρνανικών ακτών και σε απόσταση εξ αυτών περί τα 1000 μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν παραμείνει οι ίδιες μετά την επιστροφήν του Οδυσσέως. Η απόσταση αυτή αντεστοίχει στον ισθμόν, πού ήνωνε την νήσον με την Ακαρνανίαν και ο οποίος ωδήγει κατευθείαν στο ανάκτορον. Απομεινάρι της Ομηρικής Ιθάκης είναι το σημερινόν Θιάκι (Νέα Ιθάκη), το οποίον όμως πρέπει να έχει αλλάξει γεωλογικήν σύσταση μετά την εξαφάνιση της παλαιάς (της ομηρικής), διότι η μεν νέα Ιθάκη (το Θιάκι) είναι ανυδρος και ξηρά νήσος, η δε ομηρική ήτο υγρα. 
Þ η υψηλοτέρα όλων (των νήσων) με όρη ομιχλώδη και βροχερά (πανυπερτάτη προς ζόφον): ραψ.Ι/17-18.
  Η αποδεικτική διαδικασία: Τα εξαγόμενα αξιωματικά πορίσματα βασίζονται στην γνωμονικήν ακολουθίαν (σύνολον γενεαλογικών δένδρων εννοιών της Ελληνικής γλώσσης), 16, 25, 41, 66, 107, 173, 280, 453, 733, 1186, 1919, 3105, ..., η οποία έχει μελετηθεί ως υπόδειγμα στο σύγγραμμά μου (1). Η ακολουθία ικανοποιεί τόν νόμον του μέσου και άκρου λόγου Φ ή της χρυσής τομης Φ, κατά τον οποίον κάθε όρος από τού τρίτου και πέραν είναι το άθροισμα των δύο προηγουμένων (16+25=41, 25+41=66 ...), και οι λόγοι (επομένου δια του προηγουμένου) δίδουν τον χρυσόν αριθμόν Φ=(1+Ö5)/2 = 1,618..., ο οποίος εξασφαλίζει την ομοιότητα των εννοιών στην γνωμονικήν ακολουθίαν (ανήκουν στο ίδιον γενεαλογικόν δένδρον εννοιών). ¨Ολες οι έννοιες των λέξεων, που ανήκουν στις ισοψήφους ομάδες (2) , 16, 25, 41, 66, 107, .... έχουν διαγράψει στο παρελθόν ή θα διαγράψουν στο μέλλον ένα είδος μονοδρόμου κινήσεως: Το πράγμα εκ μιας (παλαιάς) καταστάσεως Α μεταβαίνει σε (νέαν) κατάσταση, αφού προηγουμένως διέλθει μέσω υλικού ή νοητού ηθμού, χωρίς δυνατότητα επιστροφής, εξ αιτίας σεισμών, γεωλογικών ανασταστώσεων, καταβυθίσεων, λοιμών, μετασχηματισμών, και άλλων αιτιών.
 Επαληθεύσεις και προβλέψεις [βλέπε Εγκυκλ Πάπυρος Λαρούς: Αιγαί, Ελίκη, Νέαι]; Όλες οι έννοιες τουγενεαλογικού δένδρου,16 (γέη), 25 (Αιγαί, Θεία), 41 (Ιθάκα), 66 (Ελίκα, Νέαι), 107 (Ιθάκηνδε), 173 (Αριμαθαία), 280 (Ίος),... έχουν διαγράψει μονοδρόμους κινήσεις στο παρελθόν: 16> Ο πλανήτης γη (γέη) έχει σταθεροποιηθεί (εκ της αρχεγόνου καταστάσεως) και έχει καταστεί πλανήτης του ηλίου. 25α Þ Οι πόλεις Αιγαί (ιδρυθείσες σε ανάμνηση της καταβυθίσεως της Αιγαιίδος) έχουν εξαφανισθεί (Μακεδονία, Εύβοια, Αχαϊα, Μυσία, Κιλικία, Εύβοια. 25β Þ Ο πλανήτης Θεία, κινούμενος σε τροχιάν μεταξύ Γης και Άρεως, έχει εξαφανισθεί, ύστερα από την σύγκρουσή της με την γην, τα εκτοξευθέντα κομμάτια της οπόιας διεμόρφωσαν βαθμηδόν την Σελήνην – κατά την πλεόν πρόσφατον επιστημονικήν θεωρίαν δια την προέλευση και γένεση της Σελήνης. 41 Þ η Ιθάκα (δωρικός τύπος) έχει εξαφανισθεί, λόγω μεγάλης γεωλογικής αναστατώσεως του Ιουνίου Πελάγους πρίν το 1200 π.Χ. περίπου και μετά την επιστροφήν του Οδυσσέως [βλέπε και ανωτέρω]. 66α Þ η Ελίκα (δωρικός τύπος – αχαϊκή πόλη) έχει εξαφανισθεί εξ αιτίας μεγάλων σεισμών, ευρισκόμενη υπό τον βυθόν του Κορινθιακού Κόλπου. 66β Þ αι Νέαι - νήσος παρά τη εισόδω των Στενών των Δαρδανελλίων - έχει εξανισθεί, ευρισκομένη υπό τον βυθόν του Β. Αιγαίου.
   Η ύπαρξη και εξαφάνιση του ισθμού: 107 Þ Ιθάκηνδε (δε, μόριον σημαίνον «εις»), ομηρικόν επίρρημα, σημαίνον «εις Ιθάκην». Συνεπάγεται ότι ο προορισμός (η ομηρική Ιθάκη) καί ο χερσαίος δρόμος (ο ισθμός), που οδήγει στο ανάκτορον εκ των Ακαρνανικών ακτών, δεν υπάρχουν, κατεποντίσθησαν. 
  Η ύπαρξη και χρήση του ισθμού εξάγεται και εκ του ομηρικού κειμένου 4 φορές [π.χ., ραψ.α/στιχ. 174], όπου ο Τηλέμαχος εκφράζει την απορίαν του στον Μέντην (την θεάν Αθηνάν), λέγων: «δεν νομίζω να ήρθες πεζός»; (στην περίπτωση που δεν ήρθεν δια θαλάσσης μετά πλοίου και ναυτών). 
173 Þ η Αριμαθαία, αρχαία πόλη της Παλαιστίνης εξαφανισθείσα (δεν έχει ταυτοποιηθεί). 280 Þ η Ίος (νήσος του Αιγαίου), είτε έχει διαγράψει στο παρελθόν μονόδρομον κίνηση (έχει σταθεροποιηθεί γεωλογικώς), είτε θα διαγράψει στο μέλλον (εάν δεν έχει σταθεροποιηθεί γεωλογικώς). .
  Η σχέση Θιακίου και Ιθάκης: Το ΘΙΑΚΙ (50) και Η ΙΘΑΚΑ (49) διαφέρουν μίαν μονάδα. Εφαρμόζεται επομένως ο αθροιστικός Νόμος της θεωρίας, που συνδέει την στερητικήν με την αθροιστικήν μορφήν μιάς εννοίας με την ίδιαν την έννοιαν: ΘΙΑΚΙ =Α+Η ΙΘΑΚΑ Û Σ (Θιάκι) @ η Ιθάκη, δηλαδή, το όλον άθροισμα νησιών τύπου Θιακίου ισοδυναμεί με (δίδει) την παλαιάν, την ομηρικήν Ιθάκην.
(1) Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ –Η Γλώσσα των Γλωσσών, Μαρκάτος, σελ. 159-340, Λάρισα 1989]:
(2) Οι ισόψηφοι ομάδες (οι λέξεις των είναι ισόψηφοι, δηλαδή έχουν το ίδιον άθροισμα γραμμάτων – αριθμών: μονάδες: [Α=1, Β=2, Γ=3, Δ=4, Ε=5, Ζ=7, Η=8, Θ=9 / δεκάδες: Ι=10, Κ=20, Λ=30, Μ=40, Ν=50, Ξ=60, Ο=70, Π=80 /εκατοντάδες: Ρ=100, Σ=200, Τ=300, Υ=400, Φ=500, Χ=600, Ψ=700, Ω=800] δίδονται από το Λεξαριθμικόν Λεξικόν (CD) ή από το Ισοψηφικόν Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. (Πρόσθετε τα γράμματα – αριθμούς προς εύρεση του αθροίσματος (λεξαρίθμου)].
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 10:20
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr