Αρχική Ανακοινώσεις ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΛΑΡΙΣΗΣ

Επισκέπτες

1046386
ΣήμεραΣήμερα76
ΜήναςΜήνας4091
ΣύνολοΣύνολο1046386

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΛΑΡΙΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 21 Μάιος 2010 11:22

 

 

 

Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου

 

(Πειραματική Έρευνα (GPS))

 

 

Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος, καθ. ΤΕΙ Λαρίσης

 

Μαρία Κ. Μαρκάτου, χωροτάκτης μηχανικός, επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Λαρίσης

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

   7oν Πανελλήνιον Συνέδριον

   Σεεπτέμβριος, 25-27 / 2003 - ΤΕΙ Λαρίσης

   13η Ανακοινωση (Πρακτικά Συνεδλιου)

 

   Περίληψη (Γενικά)

 

 

   
   Μέθοδος:
   Οι λαμβανόμενες δια του θεσιολάβου μετρήσεις σε Φ και Λ (κατόπιν προγραμματισμού και παρουσία 4 δορυφόρων, τουλάχιστον), αφού αποθηκευθούν, εισάγονται εν συνεχεία στον υπολογιστή, ακολούθως δια της χρήσεως του λογισμικού ArcView μετασχηματίζονται σε ψ και χ (μέτρα), εν συνεχεία δι’ άλλης διαδικασίας απεικονίζονται στον ψηφιακόν χάρτην της Ελλάδος και τέλος, είτε δια ειδικού προγραμματισμού είτε δι’ αυτομάτου λογισμικού (spatial analyst) υπολογίζονται ή καταγράφονται, αντιστοίχως, οι ευθείες αποστάσεις των ιερών επί του γεωειδούς με ταυτόχρονον απεικόνιση επί του χάρτου της Ελλάδος.
 
   Η χρησιμοποιούμενη γεωδαιτική μονάς είναι το ισοσκελές τρίγωνον, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν και άλλες μονάδες, όπως το ορθογώνιον τρίγωνον, το χρυσούν τρίγωνον (διαστάσεις άκρου και μέσου λόγου), το ισόπλευρον τρίγωνον, η ευθυγράμμιση τριών θεσιακών μετρήσεων (ναών), κ.α.
   Οι «ισοσκελείς πλευρές» διαφέρουν από μερικά μέτρα (0 μέτρα) μέχρι και 400 μέ-τρα (υπό συνθήκας).
   
   1. Σκοπός και τελικός στόχος:
Η έρευνα αποσκοπεί στην πειραματική επαλήθευση του Γεωμετρικού Γεωδαιτικού Τριγωνισμού του Θεοφάνη Μανιά - αλλά και ανεξαρτήτως, στον έλεγχο υπάρξεως τοιούτου τριγωνισμού (διά της χρήσεως της συγχρόνου προσφερομένης τεχνολογίας τών θεσιολάβων [ΣΓΘ (GPS)] και στην εν συνεχεία παραγωγή ενός τεχνολογικού συγγράμματος δια τον Τριγωνισμό τού Ελληνικού Κόσμου - με προοπτική δημιουρ-γίας καταλλήλου συμπαγούς δίσκου (CDrom) - το οποίον θ’ αποτελέσει τον οδηγό δια την χάραξη μιας επιστημονικής (χωροταξικής) και τεχνολογικής πολιτικής, με τελικό στόχο την μεγιστοποίηση της τουριστικής αναπτύξεως της χώρας, επί τη βάσει γνώσεως, κατανοήσεως και αναπαραγωγής τής επιστήμης και τεχνολογίας τού πα-ρελθόντος - ιδίως των αγνώστων πτυχών των - εν συνδυασμώ μετά των συγχρόνων άμα και μελλοντικών προοπτικών.
   
   Συμπεράσματα: 
   Οι μετρήσεις των απεικονιζομένων θέσεων επί του ψηφιακού χάρτου της Ελλά-δος [πόλεων: κυρίως αρχαιολογικών χώρων ή και μεμονωμένων επισήμων αρχαίων ναών, ιερών, κτλ.] δια του θεσιολάβου [GPS] δίδουν τελικά γεωδαιτικές συντεταγμένες, χ, ψ [μέτρα - γεωγραφικό μήκος και πλάτος], τη βοηθεία των οποίων οι κατ’ ευθείαν (επί του γεωειδούς) υπολογιζόμενες αποστάσεις των αναφερομένων θέσεων, επαληθεύουν τις μετρήσεις του Μανιά [πραγματοποιηθεί-σες επί χάρτου] σε μεγάλο βαθμό, συγχρόνως δε και ανεξάρτητα από αυτές, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ειδικού τριγωνισμού των Αρχαίων Ελλήνων, στον οποίον οι τελευταίοι εφήρμοζαν τόσο τις προηγμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις των όσο και τις καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές θέσεις και δοξασίες των.
  • Ο Γεωδαιτικός Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου πρέπει να

  • επεκτείνεται και σε ολόκληρον τον Ελληνικόν Κόσμον

  • (Μεσόγειος, Αποικιακός), υπό την έννοιαν ότι τα ιδρυόμενα ιερά

  • ώφειλαν να ικανοποιούν τον προϋπάρχοντα παμπάλαιον Νόμον

  • [βλέπε: Αριστοτέλους Πολιτικα, VII 1331a].

    

 

 

   Ο Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου εντάσσεται σε εν εξελίξει ερευνητικόν πρόγραμμα του ΤΕΙ Λαρίσης (έναρξη Ιανουάριος 1999), πραγματοποιούμενον υπό την ευθύνην του πρώτου των ανωτέρω ερευνητών.

   Μέχρι σήμερον έχουν επί τόπου διενεργηθεί 233 θεσιακές μετρήσεις δια θεσιολάβου (το λαμβάνειν την θέση ενός σημείου της υδρογείου συναρτήσει τεχνητών δορυφόρων - κατά το αστρολάβος), οι οποίες καλύπτουν τόσον την ηπειρωτικήν (Πελοπόννησος, Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία) όσον και την νησιωτικήν Ελλάδα (Κρήτη, Εύβοια, Αίγινα).

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 28 Μάιος 2010 16:38
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr