Αρχική Εκδόσεις (18) Ουράνιος Αστροθεσία Ιερών και Ναών

Επισκέπτες

1071026
ΣήμεραΣήμερα82
ΜήναςΜήνας2628
ΣύνολοΣύνολο1071026

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

(18) Ουράνιος Αστροθεσία Ιερών και Ναών PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 27 Φεβρουάριος 2010 23:10

 

alt
(18) Ουράνιος Αστροθεσία Ιερών και Ναών
  
Επιστολή προς Εφημερίδα         
                                                                                                                                                                              Λάρισα 15/10/2003


Θέμα:
Ενδεικτικά στοιχεία διά την βιβλιοπαρουσίαση
   Κύριοι,
   σας αποστέλλω το μόλις κυκλοφορήσαν βιβλίον των Εκδόσεων «Ελληνικός Λόγος» - τας οποίας εκπροσωπώ - διά παρουσίασιν εις τήν έγκριτον εφημερίδα σας.
   Παρακαλώ όπως τύχη ιδιαιτέρας προσοχής, διότι τό βιβλίον παρουσιάζει τά πειραματικά αποτελέσματα * της ιεροθεσίας (Θέσεις Ιερών χώρων) της κυρίως Ελλάδος, η μη τυχαιότης της οποίας δύναται νά προκαλέση την αναθεώρησιν της παραδεδεγμένης ιστορίας, όχι μόνον της Ελλάδος αλλά και της παγκοσμίου, καθ’ όσον η ίδρυσις των ιερών και ναών υπό των αρχαίων Ελλήνων εις συγκεκριμένας θέσεις, απαιτεί υψηλάς επιστημονικάς καί τεχνολογικάς γνώσεις (διαχείρισις του Διαστήματος, μέτρησις της αποστάσεως σημείων της υδρογείου, προσβασίμων και μη, οσονδήποτε απεχόντων μεταξύ των, κ.α.), διά τας οποίας αι σχετικαί μέχρι σήμερον πληροφορίαι είναι πτωχαί.
*μετρήσεις των αποστάσεων 186 αρχαιολογικών χώρων, συναρτήσει των γεωγραφικών συντεταγμένων των (προσδιορισθέντων δια θεσιολάβου, GPS: Global Position System) και παραγωγή του τριγωνισμού (σύνολον προσεγγιστικών ισοσκελών τριγώνων και ομοκέντρων περιφερειών δι’ έκαστον εξ αυτών), εις τα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, υπό τον τίτλον «Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου», το οποίον επραγματοποιήθη εις το ΤΕΙ Λαρίσης (Ιανουάριος 1999 – 2003).
   ⇒Ορισμός τριγωνισμού (σελ. 102).
Προλεγόμενα και Περιγραφή (σελ. 9-20).
· Κεφάλαια τέσσερα (4):
·· Α: Θεμελίωσις της Επιστήμης και των Επιστημών υπό των Αρχαίων Ελλήνων (σελ. 2142).
·· Β: Θεμελίωσις της Τεχνικής και της Τεχνολογίας υπό των Αρχαίων Ελλήνων (σελ. 43-54).
·· Γ: Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου (σελ.85-108).
·· Δ: Πίνακες και Χάρται Τριγωνισμού 106 Αρχαιολογικών χώρων (σελ. 109-342).
   ⇒ Πρόσφατος (και τελευταία) ανακοίνωσις εις συνέδριον (Πρακτικά) (σελ. 343).
Σπουδαίαι παράγραφοι (ενδεικτικώς):
• Διατί εχρησιμοποιήθη ο φθόγγος 9/8 διά την κατασκευήν της οκταφθόγγου μουσικής κλίμακος υπό του Πυθαγόρου (της βάσεως όλων των μουσικών κλιμάκων του Δυτικού κόσμου, τουλάχιστον) (σελ. 39).
• Διατί οι λαοί της Αφρικής και της Ασίας έγραφον (και σχεδόν γράφουν) εκ δεξιών προς τα αριστερά ; (σελ. 48).
• Πώς διά του τριγωνισμού (χωρίον «Αττικά» του Παυσανίου) δύνανται να προσδιορισθούν αι άγνωστοι θέσεις του αρχαίου Μαραθώνος καί της αρχαίας Καρύστου; (σελ. 71-74).
• Πώς οι Έλληνες θαλασσοπόροι ηδύναντο να πλέουν από την μίαν ξηράν εις την άλλην κατ’ ευθείαν γραμμήν; (σελ. 71).
• Πώς οι αρχαίοι Έλληνες υπελόγιζον γηΐνους αποστάσεις δύο ιερών, προσβασίμους και μη προσβασίμους (π.χ., μεταξύ ηπείρων); (σελ. 68).
• Πώς αποκαθίστανται αι ακριβείς διαστάσεις του Εκατομπέδου και του Παρθενώνος; (σελ. 76-79).
• Ο ελληνικός πους είναι συμπαντική μετρική μονάς, ανήκουσα εις το κοσμικόν μετρικόν σύστημα, το οποίον ενεδεχομένως παρεδόθη από τούς θεούς προ αμνημονεύτων χρόνων: (σελ. 76-79).
· Το πλάτος του εκατομπέδου είναι 100 πόδες ή το 1/100 του ενός δευτέρου λεπτού του μήκους του μεσημβρινού της γης.
· Ο όγκος του εκατομπέδου είναι 1.000.000 κυβικοί πόδες.
· Ο όγκος του Παρθενώνος είναι 360.000 κυβικοί πόδες.
· Οι διαστάσεις της προσόψεως του παρθενώνος είναι το χρυσούν ορθογώνιον: πλάτος=V¯5 καί ύψος=V¯5/Φ, ώστε, πλάτος / ύψος = Φ (ο χρυσούς αριθμός, η χρυσή τομή).
• Πώς οι μυημένοι Έλληνες επιστήμονες προσδιώριζον τας θέσεις των ιερών του Ελληνικού Κόσμου ( όλων των ηπείρων), εφαρμόζοντες τον οικιστικόν νόμον του Αριστοτέλους (σελ. 89-94).
• Πώς ο Τριγωνισμός επαληθεύει τας θέσεις πιστοποιουμένων ιερών και προβλέπει άλλας μη πιστοποιουμένων (σελ. 105-108).

 

Μετ’ εκτιμήσεως       

Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 24 Απρίλιος 2010 05:08
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr