Αρχική Εκδόσεις (17) Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επισκέπτες

1071015
ΣήμεραΣήμερα71
ΜήναςΜήνας2617
ΣύνολοΣύνολο1071015

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

(17) Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 27 Φεβρουάριος 2010 23:02

alt
 
alt
 
alt

(17) Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πρόλογος της εκδόσεως

 
   Γενικά
   Η παρούσα τρίτομη έκδοση των «Εκδόσεων Κάδμος» έχει ως υπόβαθρο την πτυχιακή εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψή μου στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Ανωτάτου Τε-χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) Λαρίσης (μετά την ανωτατοποίηση)] - μια εκ πλήθους αναλόγων πτυχιακών εργασιών, οι οποίες εκπονήθηκαν από τους σπουδαστές και υπό την επίβλεψή μου κατά την μακρόχρονο θητεία μου ως καθηγητού του Τμήματος αυτού – (660 σελίδες μιας όψεως, εντυπωσιακή, ογκώδης και πλούσια σε διαγράμματα και εικόνες ), και υποβλήθηκε από τον τότε τελειόφοιτο σπουδαστή Δημήτριο Παπαγεωργίου (ομού συγγραφεύς) στα πλαίσια περατώσεως των κατά τον νόμο υποχρεώσεών δια την ανακήρυξή του ως «πτυχιούχου του Τμήμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων».
   Μπορώ να διαβεβαιώσω τους αναγνώστες – και ως προϊστάμενος του ανωτέρω τμήματος – ότι η εργασία αυτή απετέλεσε έκπληξη για τους σπουδαστές και το εκπαιδευτικό προσωπικό ολοκλήρου της Σχολής (για την ποιότητα, το μέγεθος, την οργάνωση, την διάταξη της ύλης), η οποία (έκπληξη) οδήγησε στην επιθυμία όλων για μια επίσημη παρουσίασή της (για πρώτη φορά) - δια του συνοδευτικού συμπάκτου δίσκου (CD) (υπό τον τίτλο «Τεχνολογία των Ελλήνων») - παρουσία του μεγαλυτέρου μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας της σχολής.
   Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην αποκάλυψη και γνώση της τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων - παράλληλη με άλλες προσπάθειες, όπως η συγγραφική δραστηριότητα των τελευταίων τριάκοντα ετών και η προβολή τής τεχνολογίας αυτής από διάφορους φορείς σε ολόκληρο την Ελλάδα - με σκοπό την εύκολο και ταχεία εξοικείωσή της με τους Νεοέλληνες:
Εντάσσεται στην προσπάθειά μου – από του έτους 1976 - για αφύπνιση των σπου-δαστών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λαρίσης, με την κυκλοφορία εντύπων αφυπνιστικού περιεχομένου (από δημοσιεύσεις και μη), με την οργάνωση δια-λέξεων εντός και εκτός του ΤΕΙ και με την διδασκαλία της τριαντάχρονης ερεύνης μου (από του έτους 1973) επί της δομής της Ελληνικής Γλώσσης και της πρόσφατης ερεύ-νης (από του έτους 1999, Ιανουάριος) επί της τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων (Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου), ως μαθήματος επιλογής.
   Η μεγάλη σημασία της εκδόσεως (Εκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη) έγκειται στο γεγονός ότι σχεδόν ολόκληρος η τεχνολογία των Ελλήνων, από το άγνωστο πα-ρελθόν (Μυθολογία, Προϊστορία, χιλιάδες έτη π.Χ.) μέχρι το έτος 1453 μ.Χ, έχει συ-γκεντρωθεί και διαταχθεί καταλλήλως, όπου ο ενδιαφερόμενος θα έχει την δυνατότη-τα να παρακολουθεί ή και να μελετά την εξελικτική πορεία σε όλες τις εκφάνσεις και εφαρμογές της.
   Συγχρόνως ο Νεοέλλην θα συνειδητοποιεί και θα εδραιώνει βαθμιαία ότι η ανα-πτυχθείσα τεχνική και τεχνολογία στο διάβα των χιλιάδων ετών κινείται εν αρμονία, συγχρόνως, εν παραλλήλω και κατ’ ακολουθίαν προς την θεμελίωση, ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθηματικών και των θετικών επιστημών - των οποίων (κυρίως η τεχνο-λογία) αποτελεί το φυσικό επακόλουθο – αλλά και των άλλων μεγάλων συλλήψεων και επιτεύξεων του ανθρώπου, όπως η κοσμογονία, η οντολογία, η θεολογία, η θρη-σκεία, η τέχνη, τα γράμματα και η φιλοσοφία:
   ⇒Στους ερευνητές και σχολιαστές του δυτικού κόσμου, κυρίως, λόγω ελλιπούς κατανοήσεως των αρχαίων κειμένων (αν όχι λόγω σκοπιμότητας, όπως σε πολλά άλλα πράγματα), έχει εδραιωθεί η πεποίθηση (έχει φθάσει μέχρι και διατύπωση θέσεων) – και αυτές τις θέσεις αναμασούν γενικώς οι επιστήμονές μας πάνω από 150 έτη – ότι οι Αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζουν αδικαιολόγητα κενά ή επισημαίνουν μικρή μέχρι και ανύπαρκτο πρόοδο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε αντιδιαστολή με την κοινή απο-δοχή των άλλων (ανωτέρω) επιτεύξεών τους.
   Πώς γίνεται όμως αυτοί οι επιστημονικοί κύκλοι (ημεδαποί και αλλοδαποί) να λησμονούν ότι η επιστημονική ανάπτυξη, ζύμωση και εξέλιξη, παράγουν κατά φυσικό τρόπο την τεχνολογία ως αναγκαίο επακόλουθο (μερικώς δε και εν παραλλήλω);

   Είναι πλέον καιρός να καταβληθεί πολυμερής προσπάθεια δια την αποκατά-σταση της αρμονίας και της ισορροπίας μεταξύ των παγκοσμίως αναγνωρισμέ-νων και αποδεκτών μεγίστων και ανεπαναλήπτων επιτεύξεων των Ελλήνων, (κοσμογονία, οντολογία, θεολογία, θρησκεία, τέχνες, γράμματα, φιλοσοφία, πολιτική, κλπ.) και της τεχνολογίας.
   Η αποκατάσταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την οργάνωση παγκο-σμίων συνεδρίων, όπως έγινε με το αντίστοιχο στην Σάμο, όπου αποκαταστάθηκε ο Αρίσταρχος ως πατήρ της Αστρονομίας.
   Τέτοια συνέδρια – σε πρώτη φάση - θα μπορούσαν να αναφέρονται (1) στον «Αστρολάβον των Αντικυθήρων, ως του πρώτου υπολογιστού στον κόσμο», (2) στο «κυλινδρικόν εκπέτασμα» ή κυλινδρική προβολή» με σκοπόν την αποκατά-σταση του Μαρίνου του Τυρίου, ως πατρός της Γεωδαισίας και (3) στον «Δίσκον της Φαιστού», με σκοπόν την αποκατάσταση του Ποσειδωνείου του Απαμιέως, ως πατρός της Τυπογραφίας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η έκδοση περιέχει 1841 εικόνες - περιγραφόμενες με γλαφυρότητα και απλότητα – οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ (Πλήθος εικόνων: 42)
♦ Αι πολύχρωμοι σημαίαι (2) ♦ Ο ακουστικός τηλέγραφος (1) ♦ Αι Ηράκλειαι Στήλαι (4) ♦ Οι οπτικοί αναμεταδόται (10) ♦ Ο υδραυλικός τηλέγραφος (4) Ÿ Ο οπτικός τηλέγραφος (6) ♦ Τυπογραφία [ο δίσκος της Φαιστού (14), τα κινητά στοιχεία του Ποσειδωνείου (1)].
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (πλήθος εικόνων: 37)
♦ Η κρυπτεία σκυτάλη (1) ♦ Το κωδικόν μοιρογνωμόνιον του Αινείου (1) ♦ Τα δίπτυχα κεκυρωμένα πινακίδια (10) ♦ Οι κρυπτογραφικοί κώδικες (15) ♦ Η ταχυγραφία (10).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (πλήθος εικόνων: 92)
♦ Ο Δίολκος και το ελλαδικόν οδικόν δίκτυον (7) ♦ Ο υδραγωγός της Σάμου (22) ♦ Η αποξήρανσις της λίμνης Πτεχών (4) ♦ Αι υδραυλικαί εγκαταστάσεις της Περαχώρας (15) ♦ Τα μεταλλεία του Λαυρείου (39) ♦ Οι κατακόμβαι της Μήλου (5).
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 55)
♦ Ο ναός της Αρτέμιδος εν Εφέσω (10) ♦ Το Μαυσωλείον της Αλικαρνασού (13) ♦ Ο Φάρος της Αλεξανδρείας (12) ♦ Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος (8) ♦ Το θέα-τρον της Επιδαύρου (12).
ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 93)
♦ Αστρονομικά όργανα απλής μορφής (4) ♦ Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων (36) ♦ Η διόπτρα του Ήρωνος και το οδόμετρον (13) ♦ Το κυλινδρικόν εκπέτασμα, ή(η κυ-λινδρική προβολή χάρτου) (4) ♦ Ο γεωδαιτικός τριγωνισμός (36).
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 48
♦ Η τριήρης (39) ♦ Η Συρακουσία (4) ♦ Τα γιγαντιαία πολεμικά πλοία των Επιγόνων (5).
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (πλήθος εικόνων: 60)
♦ Η πετομηχανή του Αρχύτα (5) ♦ Ο ατέρμων κοχλίας (17) ♦ Πνευματικά και αυτό-ματα του Ήρωνος (36) ♦ Τα αυτόματα του βυζαντινού θρόνου (2).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ (πλήθος εικόνων: 26)
♦ Το άγαλμα του Ολυμπίου Διός (9) ♦ Ο Κολοσσός της Ρόδου (17).
ΜΟΥΣΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 18)
♦ Ο οστέινος δίαυλος του Δισπηλίου (3) ♦ Ο Δίαυλος της Πύδνας (6) ♦ Η ύδραυλος του Δίου (9).
ΠΟΛΕΜΟΣ (πλήθος εικόνων: 25)
♦ Η πολιορκία της Ρόδου (15) ♦ Το ατμοτηλεβόλον του Αρχιμήδους (10).


ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
Βιοτεχνία ►Εμπόριον (7), Εξοπλισμός (15), Κεραμική (31), Πιεστήρια (14), Υφαντική (10).
Θάλασσα ► Ναυπηγήσεις (10), Πρωτοπόροι (29), Σκάφη (40).
Κτίσματα ► Ανάκτορα (39), Αρχιτεκτονική (51), Μεγαλιθικά (1), Οικοδομικά υλικά (16), Πόλεις (25), Πυραμίδες (8).
Μηχανική ► Αντλίαι (41), Ανυψωτικά (30), Γέφυραι (13), Υδραυλική (34).
Συγκρούσεις ► Βλητικαί μηχαναί (33), Οπλισμός (40), Πολιορκίαι (40) Φλογοβό-λα (14), Οχυρώσεις (37).
Επιστήμαι ► Αστρονομία (37), Γεωγραφία (7), Ιατρική (23), Ωρολογική (21).
Θρησκεία ► Ναοί (45), Παρθενών (25), Αγία Σοφία (19).
Μεταλλουργία ► Επεξεργασία (24), Κοσμηματική (20), Νομισματική (120).
Πολιτισμός ► Αθλητισμός (29), Αλεξανδρινός (35), Επικοινωνία (29), Μυθολογία (45), Οικία (37), Τάφοι (17).
Τέχνη ► Διακοσμήσεις (28), Θέατρον (42), Οργανοποιική (36), Πλαστική (74).

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 24 Απρίλιος 2010 05:09
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr